Social :

กรมกำลังพลทหารบก กองทัพบก เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พนักงานการเงินและบัญชี (ชาย/หญิง) ( 29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564 )

20 พ.ย. 64 12:11
กรมกำลังพลทหารบก กองทัพบก เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พนักงานการเงินและบัญชี (ชาย/หญิง) ( 29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564 )

กรมกำลังพลทหารบก กองทัพบก เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พนักงานการเงินและบัญชี (ชาย/หญิง) ( 29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564 )

รายละเอียด

กรมกำลังพลทหารบก กองทัพบก

ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : พนักงานการเงินและบัญชี (ชาย/หญิง)
เงินเดือน : 11,280+ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ในสาขาที่เกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ (มีวิชาบัญชีไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิจ จากสถานศึกษาในความควบคุมของทางราชการหรือที่ทางราชการรับรอง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
:
1. จัดทำ รวบรวม และเก็บรักษาเอกสารทางการเงินหรืองบประมาณ
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564


รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=32699ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy