Social :สช.รับสมัครบุคคลเข้าร่วมงานหลายตำแหน่ง – สนใจอ่านรายละเอียดครับ

30 ส.ค. 59 18:20
สช.รับสมัครบุคคลเข้าร่วมงานหลายตำแหน่ง – สนใจอ่านรายละเอียดครับ

สช.รับสมัครบุคคลเข้าร่วมงานหลายตำแหน่ง – สนใจอ่านรายละเอียดครับ

สช.รับสมัครบุคคลเข้าร่วมงานหลายตำแหน่ง สนใจอ่านรายละเอียด ครับ

 


สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคลในกำกับของนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่เป็นองค์กร เลขานุการ ของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งมีหน้าที่หลักในการขับเคลื่อนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม เพื่อลดทุกข์-สร้างสุขให้คนในสังคมไทยตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อนร่วมงานเพื่อร่วมอุดมการณ์ สานพลัง สร้างสุขภาวะ เปิดรับคุณสมบัติในแต่ละตำแหน่ง ตามรายละเอียดตามแนบท้ายนี้

 

ใบประกาศรับสมัครงาน

http://www.nationalhealth.or.th/sites/default/files/upload_files/app_59_08_26_6628.pdf

 

  ใบสมัคร ปรับใหม่ 26 สิงหาคม 2559

          

   
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)  

ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39

ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4

ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง

จ.นนทบุรี   11000

โทรศัพท์ : 0 2832 9000

โทรสาร :   0 2832 9001-2

เว็บไซต์ : www.nationalhealth.or.thtopicza.com

โพสต์โดย : ครองแครง