Social :

ประกาศจาก.. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ( 30 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2564 )

23 พ.ย. 64 12:11
ประกาศจาก.. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ( 30 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2564 )

ประกาศจาก.. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ( 30 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2564 )

รายละเอียด

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ถนนกรุงเกษม เทเวศร์ กรุงเทพฯ 10200
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทางที่มีการศึกษาวิชาการประมวลผลด้วยเครื่องจักรไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1) ปฏิบัติงานด้านระบบฐานข้อมูลและระบบเครือข่ายสารสนเทศ เกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ระบบงานการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบงานคอมพิวเตอร์
2) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
3) วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน
4) ปฏิบัติงานด้านระบบฐานข้อมูล จัดทำข้อมูลเครือข่ายธุรกิจภาคสหกรณ์บนฐานข้อมูลภาวะเศรษฐกิจการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านทางเว็บไซต์
5) ดูแลและให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
6) ปฏิบัติงานด้านระบบรายงาน และระบบเครือข่ายสารสนเทศ การจัดการศูนย์ภาวะเศรษฐกิจการเงิน ศูนย์เตือนภัยทางการเงินและศูนย์สถิติการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
7) ดูแล บำรุงรักษา และซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรือที่เกี่ยวข้อง

เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ในแต่ละวิธีการประเมิน การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ หากได้คะแนนสอบเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เท่ากันอีก จะให้ผู้ที่ได้เลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึง วันอังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564


รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=32705ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy