Social :

ประกาศจาก.. จังหวัดสมุทรปราการ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ( บัดนี้ - 7 ธันวาคม 2564 )

28 พ.ย. 64 10:11
ประกาศจาก.. จังหวัดสมุทรปราการ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ( บัดนี้ - 7 ธันวาคม 2564 )

ประกาศจาก.. จังหวัดสมุทรปราการ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ( บัดนี้ - 7 ธันวาคม 2564 )

รายละเอียด

จังหวัดสมุทรปราการ

รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เงินเดือน : 11,280 ตามเอกสาร 13,800 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ตามเอกสาร ปวช.
ตามเอกสาร ปวท.
ตามเอกสาร ปวส.
ตามเอกสาร อนุปริญญา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามเอกสารคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ตามเอกสารประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ ตามเอกสารอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ
ตามเอกสารประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ ตามเอกสารอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่กำหนด
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชีของหน่วยงานที่ค่อนข้างยาก โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น
1) จัดทำฎีกา ใบนำส่ง ตรวจสอบหลักฐานและใบสำคัญการเบิกจ่ายเงิน
2) จัดทำบัญชีทั่วไป และบัญชีต่างๆ ที่เกี่ยวกับงบประมาณของราชการ
3) จัดทำและควบคุมบัญชีพัสดุ
4) จัดทำรายงานทางการเงินและบัญชี
5) การพิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้านการเงิน การงบประมาณ และการบัญชี
6) ร่างบันทึกและแจ้งหนังสือโต้ตอบเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย
7) การบันทึก ตรวจสอบ และส่งข้อมูลต่างๆ ในระบบการคลังอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
8) ดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนระบบ GFMIS เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
9) ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่
10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
1) มีความรู้ในวิชาด้านการเงินและบัญชีแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 2) มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์ 3) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงาน สารบรรณอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ และมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน 4) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 5) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและความรู้ด้านคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 6) มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล 7) คุณลักษณะอื่นๆ ที่เหมาะสม หรือจำเป็นกับงานที่จะปฏิบัติ เช่น ปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานจริยธรรม และความร่วมแรงร่วมใจ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน ๒๐๐ คะแนน

ตามเอกสาร ทักษะ
1) มีความรู้ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตำแหน่งที่สมัครสอบ 2) คุณลักษณะอื่นๆ ที่เหมาะสมหรือจำเป็นกับงานที่จะปฏิบัติ เช่น การปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานจริยธรรม และความร่วมแรงร่วมใจ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์ ๑๐๐ คะแนน

ตามเอกสาร สมรรถนะ
ตามเอกสาร
วิธีการประเมิน : ตามเอกสาร
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละสมรรถนะ (ผลการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และสมรรถนะครั้งที่ 2) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ หากคะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าคะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากันจะให้ผู้ได้คะแนนสอบข้อเขียนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าคะแนนสอบข้อเขียนเท่ากันก็จะให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าเปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึง วันอังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564


รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=32727
ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy