Social :ประกาศจาก.. กรมทหารเรือ เปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้าเป็น นักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปี 2565 สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 14 กุมภาพันธ์ 2565

30 พ.ย. 64 12:11
ประกาศจาก.. กรมทหารเรือ เปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้าเป็น นักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปี 2565 สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 14 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศจาก.. กรมทหารเรือ เปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้าเป็น นักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปี 2565 สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 14 กุมภาพันธ์ 2565

เปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้าเป็น นักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปี 2565 สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 14 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2565

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
2. เป็นชายโสด อายุ 18 - 20 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2545 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2547) เว้นผู้ที่เป็นทหารกองประจำการ ซึ่งจะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนใน 1 พฤษภาคม 2565 หรืออาสาสมัครทหารพราน หรือทหารกองหนุน ที่สังกัดกองทัพเรือ จะต้องมีอายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เป็นผู้ที่เกิดก่อน 1 มกราคม พ.ศ.2541)
3. มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา ผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็น นายทหารสัญญาบัตร มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้ 

หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) ของสถานศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
3. สำเนาใบสูติบัตรของผู้สมัคร
4. รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา แต่งเครื่องแบบนักศึกษา นักเรียน หรือเครื่องแบบทหารเท่านั้น และถ่ายไม่เกิน 3 เดือน
การรับสมัครสอบ

สมัครทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 14 กุมภาพันธ์ 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์  http://www.navedu.navy.mi.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบขอบขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy