Social :'ธ.ก.ส.' พร้อมเดินหน้าจ่ายเงินให้ชาวนาไร่ละพัน รายละไม่เกิน 10 ไร่

31 ส.ค. 59 11:23
'ธ.ก.ส.' พร้อมเดินหน้าจ่ายเงินให้ชาวนาไร่ละพัน รายละไม่เกิน 10 ไร่

'ธ.ก.ส.' พร้อมเดินหน้าจ่ายเงินให้ชาวนาไร่ละพัน รายละไม่เกิน 10 ไร่

' ธ.ก.ส. ' พร้อมเดินหน้าจ่ายเงินให้ชาวนา  ไร่ละพัน รายละไม่เกิน 10 ไร่

 

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และ ธ.ก.ส. ดำเนินโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 โดยจากการหารือร่วมระหว่าง 6 หน่วยงานดังกล่าวสามารถได้ข้อสรุปเกี่ยวกับแผนดำเนินการในรายละเอียดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการดำเนินมาตรการและการกำกับดูแลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะสามารถดำเนินการจ่ายเงินสนับสนุนต้นทุนการผลิตได้ตามกรอบวิธีปฏิบัติภายใน 47 วัน หรือภายในเดือน ต.ค.นี้แน่นอน  สำหรับรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินโครงการฯ ประกอบไปด้วย
1. ประชุมทางไกลเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการฯ แก่คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด กรุงเทพมหานคร นายอำเภอ และพนักงาน ธ.ก.ส. 2. ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการฯ ให้แก่คณะกรรมการฯ ระดับหมู่บ้าน/แขวง/เทศบาล 3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ 4. เกษตรกรลงทะเบียนแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ 5. ปิดประกาศข้อมูลผู้แสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ 6. ประชุมประชาคมเพื่อยืนยันและรับรองสิทธิ์ 7. คณะกรรมการระดับอำเภอ/เขต ตรวจสอบข้อมูล 8. ธ.ก.ส. สาขา บันทึกข้อมูล 9. ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ ประมวลผล และ 10. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรและรายงานผล โดยกระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายใน 47 วัน  


ซึ่ง
โครงการดังกล่าวเพื่อสนับสนุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ให้ชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดี และกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยรัฐบาลสนับสนุนเงินช่วยเหลือไร่ละ
1,000 บาท รายละไม่เกิน 10 ไร่ ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.- 31 ต.ค. 2559 และภาคใต้ไม่เกิน 31 ธ.ค. 2559 มีกลุ่มเป้าหมายคือ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2559/60 ที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นผู้ปลูกข้าวตามทะเบียนเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่ปี 2557/58 ที่ผ่านมา และเป็นเกษตรกรตามมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้มีรายได้น้อย ปี 2557 เป็นเจ้าของนาและทำนาเอง ต้องมีเอกสารสิทธิ์ กรณีเช่านาต้องมีสัญญาเช่าหรือหนังสือรับรองการเช่า  


ทั้งนี้ เกษตรกรจะต้องเลือกใช้สิทธิ์เข้าร่วมในโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 หรือโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ โคเนื้อ แพะ การทำนาหญ้า และโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น โครงการใดโครงการหนึ่งเท่านั้น  


สำหรับขั้นตอนการขอใช้สิทธิ์และการรับรองสิทธิ์ ประกอบไปด้วย
1. เกษตรกรจัดทำหนังสือแสดงความประสงค์และรับรองตนเองตามแบบที่กำหนดต่อคณะกรรมการฯ ระดับหมู่บ้าน 2. ให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อยืนยันหรือรับรองการเป็นเกษตรกรและจำนวนแปลงที่ดินโดย คณะกรรมการฯ ระดับหมู่บ้าน 3. คณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ ตรวจสอบข้อมูล ผลการประชุมประชาคมหมู่บ้าน และจัดส่งข้อมูลให้ ธ.ก.ส. สาขาในพื้นที่ และ 4. ธ.ก.ส. นำรายชื่อบันทึกในระบบและโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเกษตรกร โดยเกษตรกรต้องดำเนินการเพาะปลูกข้าวตามที่รับรองไว้ หากไม่ดำเนินการต้องคืนเงินที่ได้รับไว้ในโครงการฯ ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้ กรณีเกษตรกรไม่คืนเงินที่ได้รับไว้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายtopicza.com

โพสต์โดย : ครองแครง