Social :

ประกาศจาก.. กรมการข้าว เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 27 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-17 ธันวาคม 2564

01 ธ.ค. 64 17:12
ประกาศจาก.. กรมการข้าว เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 27 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-17 ธันวาคม 2564

ประกาศจาก.. กรมการข้าว เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 27 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-17 ธันวาคม 2564

กรมการข้าว เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 27 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-17 ธันวาคม 2564

ประกาศกรมการข้าว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน และ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านปฐพี)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
จำนวน 5 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และ
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
ของสำนักงาน ก.พ.

2. เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
จำนวน 11 อัตรา
เงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาพืชศาสตร์ หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และ
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.


3. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
จำนวน 9 อัตรา
เงินเดือน 11,500 - 12,650
บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร และ

 

(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

4. นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านปฐพี)
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 17,500 - 19,250 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาโท สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา ปฐพีศาสตร์


การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 -17 ธันวาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์  https://ricethailand.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านปฐพี)


ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com/

โพสต์โดย : monnyboy