Social :

ประกาศ...กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 14 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-17 ธันวาคม 2564

01 ธ.ค. 64 17:12
ประกาศ...กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 14 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-17 ธันวาคม 2564

ประกาศ...กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 14 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-17 ธันวาคม 2564

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 14 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-17 ธันวาคม 2564

ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. เจ้าพนักงานพัสดุ (ส่วนกลาง)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ทุกสาขาจากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

2. สหโภชน์ (ส่วนกลาง)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาคหกรรม สาขาอาหารและโภชนาการ จากสถานศึกษาที่หน่วยงาน ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

3. เจ้าพนักงานธุรการ (ส่วนกลาง)
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขา จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

4. ช่างเครื่องเรือ (ส่วนกลาง)
จำนวน1 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ได้รับประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสอง หรือ ประกาศนียบัตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกลของเรือเดิน ทะเล หรือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกล (กรณีเรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ)
2) มีประสบการณ์เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
3) มีความสามารถในการว่ายน้ำ
หมายเหตุ กรณีนำประกาศนียบัตรชั้นสูงกว่ามายื่นแทน ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนตามระดับชั้นที่กำหนดในข้อ 1

5. นายช่างไฟฟ้า (ส่วนกลาง)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว


 

6.เจ้าพนักงานสื่อสาร (ส่วนกลาง)
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม จาก สถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

7. นายท้ายเรือกลชายทะเล (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,280
บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ได้รับประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลเดินทะเลขั้นสอง หรือ ประกาศนียบัตรลูกเรือยามสะพานเดินเรือของ เรือกลเดินทะเล หรือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญลูกเรือเข้ายามฝ่ายเดินเรือ (กรณีเรือกลเดินทะเล ระหว่างประเทศ)
2) มีประสบการณ์เกี่ยวกับการถือท้ายเรือมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
3) มีความสามารถในการว่ายน้ำ
หมายเหตุ กรณีนำประกาศนียบัตรชั้นสูงกว่ามายื่นแทน ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนตามระดับชั้นที่กำหนดในข้อ 1


8. นายท้ายเรือกลชายทะเล (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ได้รับประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นสอง หรือ ประกาศนียบัตรลูกเรือยามสะพานเดินเรือของ เรือกลเดินทะเล หรือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญลูกเรือเข้ายามฝ่ายเดินเรือ (กรณีเรือกลเดินทะเล ระหว่างประเทศ)
2) มีประสบการณ์เกี่ยวกับการถือท้ายเรือมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
3) มีความสามารถในการว่ายน้ำ
หมายเหตุ กรณีนำประกาศนียบัตรชั้นสูงกว่ามายื่นแทน ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนตามระดับชั้นที่กำหนดในข้อ 1


9. นายท้ายเรือกลลำน้ำ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ได้รับประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลลำน้ำชั้นสอง
2) มีประสบการณ์เกี่ยวกับการถือท้ายเรือมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
3) มีความสามารถในการว่ายน้ำ
หมายเหตุ กรณีนำประกาศนียบัตรชั้นสูงกว่ามายื่นแทน ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนตามระดับชั้นที่กำหนดในข้อ 1


10. เจ้าพนักงานพัสดุ (สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 7)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ทุกสาขาจากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้วการรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่ www.md.go.th หัวข้อ JOB ข่าวสอบออนไลน์ หรือ  https://md.thaijobjob.com  ระหว่างวันที่ 1-17 ธันวาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ ส่วนกลาง
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6


ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com/

โพสต์โดย : monnyboy