Social :ประกาศจาก.. กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็น นักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี 2565 จำนวน 505 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 31 มกราคม 2565

01 ธ.ค. 64 17:12
ประกาศจาก.. กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็น นักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี 2565 จำนวน 505 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 31 มกราคม 2565

ประกาศจาก.. กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็น นักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี 2565 จำนวน 505 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 31 มกราคม 2565

เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็น นักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี 2565 จำนวน 505 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 31 มกราคม 2565

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจําปีการศึกษา 2565

กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจําปีการศึกษา 2565
จํานวนการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจําปี การศึกษา 2565 จํานวน 505 คน ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ประเภทบุคคลพลเรือน จํานวน 490 คน เพื่อบรรจุเข้าศึกษาในเหล่าทหาร จํานวน 11 เหล่า ได้แก่ เหล่าทหารแพทย์, เหล่าทหารต้นหน ควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือน), เหล่าทหาร ช่างอากาศ, เหล่าทหารสื่อสาร, เหล่าทหารสรรพาวุธ, เหล่าทหารพัสดุ, เหล่าทหารสารบรรณ, เหล่าทหารการเงิน เหล่าทหารถ่ายรูป, เหล่าทหารอากาศโยธิน และเหล่าทหารสารวัตร

กลุ่มที่ 2 ประเภททหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ จํานวน 15 คน เพื่อบรรจุ เข้าศึกษาในเหล่าทหาร จํานวน 2 เหล่า ได้แก่ เหล่าทหารอากาศโยธิน และเหล่าทหารสารวัตร

 


- เปิดรับสมัคร วันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 31 มกราคม 2565
- สมัครได้ที่ www.atts.ac.th เท่านั้น
- เพศชาย อายุ 18-20 ปี (เกิด พ.ศ.2545 - 2547) เท่านั้น
- กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 ปวช. หรือ เทียบเท่า
- ทหารกองประจำการ สังกัด กองทัพอากาศ ประจำการอย่างน้อย 2 ปี อายุไม่เกิน 24 ปี (เกิดไม่เกิน หรือในปี พ.ศ.2541)
- เกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00 (ไม่รวม
o-net v-net หรือ n-net)คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
1 สําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษา นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กศน.) เทียบเท่าคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีระดับผลการเรียน เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ กําลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00
2 ประเภทบุคคลพลเรือน เป็นชายโสด อายุ 18 - 20 ปี (ผู้ที่เกิดวันที่ 1 มกราคม 2545 - 31 ธันวาคม 2547)

 

3 ประเภททหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ (เฉพาะผู้ที่เคยเป็นทหารกองประจําการ) เป็นชายโสด อายุ 21 - 24 ปี (ผู้ที่เกิดวันที่ 1 มกราคม 2541 - 31 ธันวาคม 2544) ต้องมีระยะเวลา ประจําการไม่น้อยกว่า 2 ปี ปลดเป็นทหารกองหนุนไม่เกินวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ระหว่างรับราชการ ไม่เคยต้องโทษถึงขั้น “ขัง”
4 มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกําเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหาร สัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทย โดยกําเนิดก็ได้


การสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 31 มกราคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์  http://www.atts.ac.th/

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ


ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com/

โพสต์โดย : monnyboy