Social :ประกาศจาก.. กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 18 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7-20 มกราคม 2565

29 ธ.ค. 64 12:12
ประกาศจาก.. กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 18 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7-20 มกราคม 2565

ประกาศจาก.. กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 18 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7-20 มกราคม 2565

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 18 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7-20 มกราคม 2565

ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ หรือสาขาศิลปหัตถกรรม

2. ตำแหน่งนายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านศิลปประยุกต์)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชา ช่างทองหลวง สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเคลือบดินเผา หรือสาขาวิชาศิลปะหัตถกรรม โลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ

3. ตำแหน่งนายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านประณีตศิลป์)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชา ช่างทองหลวง สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเคลือบดินเผา หรือสาขาวิชาศิลปะหัตถกรรม โลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ

4. ตำแหน่งนายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านงานแม่พิมพ์)
จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชา ช่างทองหลวง สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเคลือบดินเผา หรือสาขาวิชาศิลปะหัตถกรรม โลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ

5. ตำแหน่งนายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

6. ตำแหน่งนายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน) (ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประเทศ)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

7. ตำแหน่งนาฏศิลปินปฏิบัติงาน (ละคร - พระ)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางนาฏศิลป์

8. ตำแหน่งนาฏศิลปินปฏิบัติงาน (โขน - พระ)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางนาฏศิลป์

9. ตำแหน่งนาฏศิลปินปฏิบัติงาน (โขน - ลิง)
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางนาฏศิลป์

10. ตำแหน่งดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ฆ้องวงเล็ก)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางดุริยางคศิลป์

11. ตำแหน่งดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (เพอร์คัสชั่น)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางดุริยางคศิลป์

12. ตำแหน่งคีตศิลปินปฏิบัติงาน (สากล) (หญิง)
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคีตศิลป์

13. ตำแหน่งนักวิชาการละครและดนตรีปฏิบัติการ (ด้านนาฏศิลป์)
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และ ประยุกต์ศิลป์ ทางนาฏศิลป์ หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางนาฏศิลป์

14. ตำแหน่งมัณฑนากรปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทางสถาปัตยกรรมภายใน หรือทางมัณฑนศิลป์ หรือสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ทางการออกแบบภายใน หรือทางการตกแต่งภายใน

15. ตำแหน่งนักโบราณคดีปฏิบัติการ
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,500
บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทางโบราณคดี

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครคัดเลือกได้มากกว่า 1 ตำแหน่ง โดยสามารถสมัครได้ ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 – 20 มกราคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ที่เว็บไซต์ https://finearts.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2565”

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัคร


 

กรมศิลปากร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 12 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7-27 มกราคม 2565

ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของ ก.พ.

2. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ขึ้นไป ของ ก.พ.

3. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของ ก.พ.

4. เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของ ก.พ.

5. เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของ ก.พ.

6. นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านจารีตประเพณี)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางประวัติศาสตร์ หรือสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.

7. นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านการแปลและเรียบเรียง) (ภาษาฝรั่งเศส)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาภาษาวรรณคดี ทางภาษาฝรั่งเศส หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางภาษาฝรั่งเศส และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.

8. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.

*หมายเหตุ
ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันเปิดรับสมัครสอบวันสุดท้าย(วันที่ 27 มกราคม 2565)


การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครสอบได้มากกว่า 1 ตำแหน่ง โดยสามารถสมัครได้ ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 - 27 มกราคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์  https://finearts.thaijobjob.com  หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2565”

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครขอบคุณเจ้าของข้อมูล:ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy