Social :ประกาศจาก.. สำนักงาน กศน. รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 23 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17-31 มกราคม 2565

31 ธ.ค. 64 09:12
ประกาศจาก.. สำนักงาน กศน. รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 23 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17-31 มกราคม 2565

ประกาศจาก.. สำนักงาน กศน. รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 23 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17-31 มกราคม 2565

สำนักงาน กศน. รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 23 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17-31 มกราคม 2565

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ของสำนักงาน กศน. สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
หน่วยที่ 1 พื้นที่ทั่วไป จำนวน 22 ตำแหน่ง
1. นักจัดการทั่วไป
จำนวน 7 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

2. นักวิชาการศึกษา
จำนวน 10 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

3. บรรนารักษา
จำนวน 5 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์ หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว


 

หน่วยที่ 2 พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี และยะลา) จำนวน 1 ตำแหน่ง

1. นักจัดการทั่วไป
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา


*หมายเหตุ
ทั้งนี้ ต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองได้ที่เว็บไซต์ สำนักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th คลิกหัวข้อ “รับรองคุณวุฒิ” หัวข้อ “ระบบการพิจารณารับรองคุณวุฒิด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์”


การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์สมัครสอบแข่งขันต้องสมัครด้วยตนเอง ผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 17-31 มกราคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์  http://nfe.jobthaigov.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัครขอบขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy