Social :ประกาศจาก.. กรมสุขภาพจิต เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นายช่างเทคนิค ( 10 - 18 มกราคม 2565 )

03 ม.ค. 65 12:01
ประกาศจาก.. กรมสุขภาพจิต เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นายช่างเทคนิค ( 10 - 18 มกราคม 2565 )

ประกาศจาก.. กรมสุขภาพจิต เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นายช่างเทคนิค ( 10 - 18 มกราคม 2565 )

รายละเอียด

กรมสุขภาพจิต

ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค
เงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ดูแล ควบคุม ตรวจซ่อมและบำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ วัสดุและครุภัณฑ์อื่น ๆ ในความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและพร้อมในการใช้งาน
(๒) ซ่อม สร้าง ผลิต ประกอบ ดัดแปลง เขียนหรือออกแบบ ติดตั้ง เครื่องจักร เครื่องยนต์
เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งการทดลองใช้เครื่องจักร เครื่องกล และสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาและมาตรฐานงานช่าง และให้เกิดความปลอดภัย
๒. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำปรึกษา แนะนำ จัดทำข้อมูล ถ่ายทอดความรู้ทั้งในเชิงทักษะเฉพาะด้านและทักษะทั่วไปให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชน เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
(๒) ติดต่อประสานกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ด้านอื่นๆ
(1) ตามที่ได้รับมอบหมาย

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565


รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=33104
ขอบคุณเจ้าของข้อมูล:.jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy