Social :ประกาศจาก..เทศบาลนครนนทบุรี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานจ้าง 88 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 10-21 มกราคม 2565

04 ม.ค. 65 15:01
ประกาศจาก..เทศบาลนครนนทบุรี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานจ้าง 88 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 10-21 มกราคม 2565

ประกาศจาก..เทศบาลนครนนทบุรี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานจ้าง 88 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 10-21 มกราคม 2565

เทศบาลนครนนทบุรี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานจ้าง 88 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 10-21 มกราคม 2565

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งผู้ช่วยสถาปนิก
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา หรือทาง สถาปัตยกรรม และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

2. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ ตามกฎหมาย มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรอง จากหน่วยงานหรือส่วนราชการ
2) ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายกำหนด ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภท 2 (ถ้ามี)

3. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความรู้ความชำนาญ ในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดี และได้รับใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายและมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมี หนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ

4. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ ทางเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ประชากรศาสตร์ สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา ภูมิศาสตร์ การบริหารการศึกษา สถิติ โบราณคดี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง การเกษตร วนศาสตร์ การประมง เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์ทางทะเล สุขาภิบาล อาชีวอนามัย วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือ สิ่งแวดล้อม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได้

5. ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์แผนไทย และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

6. ตำแหน่งผู้ช่วยนายท้ายเรือ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และมีทักษะในงานที่ปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ

7. ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 11,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และมีทักษะในงานที่ปฏิบัติ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ

8. ตำแหน่งคนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และมีทักษะในงานที่ปฏิบัติ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ

9. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 11,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ ตามกฎหมาย มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมี หนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ
2) ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายกำหนด ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภท 2 (ถ้ามี)

10. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานครูหรือข้าราชการครูได้


 

11. ตำแหน่งผู้ช่วยครู (ภาษาอังกฤษ)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท หรือ 15,800
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่น ที่ ก.ท. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่ คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน (ดูรายละเอียดวิชาเอก และกลุ่มวิชาเอก ที่รับสมัครพนักงานจ้างตามรายละเอียดภาคผนวก ข.)

12. ตำแหน่งผู้ช่วยครู (ภาษาญี่ปุ่น)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท หรือ 15,800
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่น ที่ ก.ท. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่ คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน (ดูรายละเอียดวิชาเอก และกลุ่มวิชาเอก ที่รับสมัครพนักงานจ้างตามรายละเอียดภาคผนวก ข.)

13. ตำแหน่งผู้ช่วยครู (คณิตศาสตร์)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท หรือ 15,800
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่น ที่ ก.ท. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่ คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน (ดูรายละเอียดวิชาเอก และกลุ่มวิชาเอก ที่รับสมัครพนักงานจ้างตามรายละเอียดภาคผนวก ข.)

14. ตำแหน่งคนสวน
จำนวน 12 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความสามารถเหมาะสม ในการปฏิบัติงานในหน้าที่มีความรู้จัดสวนหย่อม ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ดัด

15. ตำแหน่งคนงาน
จำนวน 18 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

16. ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ
จำนวน 28 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

17. ตำแหน่งคนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล
จำนวน 5 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความสามารถเหมาะสมเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

18. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- มีความรู้ ความสามารถและชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ ตามกฎหมาย

19. ตำแหน่งภารโรง
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

20. ตำแหน่งคนครัว
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่การครัวเรือน

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 10-21 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 นาฬิกา และเวลา 13.00 - 16.30 นาฬิกา (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)


รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร


ขอบคุณเจ้าของข้อมูล:ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy