Social :ประกาศจาก.. กองทัพบก เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นทหารอาสาของ ทบ. 80 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 7 กุมภาพันธ์ 2565

13 ม.ค. 65 18:01
ประกาศจาก.. กองทัพบก เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นทหารอาสาของ ทบ. 80 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 7 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศจาก.. กองทัพบก เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นทหารอาสาของ ทบ. 80 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 7 กุมภาพันธ์ 2565

กองทัพบก เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นทหารอาสาของ ทบ. 80 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 7 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกกำลังพลสำรอง และทหารกองหนุนเข้าเป็นทหารอาสาของกองทัพบก ประเภทนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2565
 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ผู้ช่วยนายทหารธุรการและกำลังพล(อัตรา ร้อยเอก) จำนวน 4 อัตรา
2. ผู้ช่วยนายทหารฝ่ายกำลังพล ( อัตรา ร้อยเอก) จำนวน 12 อัตรา
3. นายทหารการภาพ (อัตรา ร้อยเอก) จำนวน 6 อัตรา
4. ผู้ช่วยนายทหารศูนย์ข่าวกองร้อยวิทยุ (อัตรา ร้อยเอก) จำนวน 6 อัตรา
5. ผู้บังคับหมวด (อัตรา ร้อยโท) จำนวน 34 อัตรา
6. ผู้ช่วยรองผู้บังคับกองร้อย (อัตรา ร้อยโท) จำนวน 18 อัตรา


คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
1. เพศชาย
2. กําลังพลสํารองและทหารกองหนุน ซึ่งได้แก่บุคคลดังต่อไปนี้
(ข้อหนึ่งข้อใด)
2.1 ทหารกองหนุนที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีบรรจุกําลังของหน่วยตามข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการเตรียมพล พ.ศ. ๒๕๑๕
2.2 กําลังพลสํารองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม ที่มี การบรรจุในบัญชีบรรจุกําลังตามกฎหมายว่าด้วยกําลังพลสํารอง
2.3 บุคคลที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ถึง 5 ที่ได้ ดําเนินการขึ้นทะเบียนกองประจําการและนําปลดเป็นทหารกองหนุนเรียบร้อยแล้ว
2.4 ทหารกองประจําการ ผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนทหารกองประจําการ และได้เข้ารับ ราชการในกองประจําการจนกว่าจะครบกําหนดและปลดออกจากกองประจําการ
3. อายุระหว่าง 18 ปีบริบูรณ์ ถึง 30 ปีบริบูรณ์ ( เกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2547) นับอายุตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
4. คุณวุฒิการศึกษา ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (ไม่จํากัดสาขาวิชา) จากสถานศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง หรือสถานศึกษาใน ต่างประเทศที่กระทรวงกลาโหมยินยอมให้บรรจุเข้ารับราชการ

การรับสมัคร
สมัครได้ด้วยตนเอง ได้ที่ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และ มณฑลทหารบกทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2565รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัครขอบขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy