Social :ประกาศจาก.. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว 68 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 มกราคม 2565

14 ม.ค. 65 12:01
ประกาศจาก.. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว 68 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 มกราคม 2565

ประกาศจาก.. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว 68 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 มกราคม 2565

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว 68 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 มกราคม 2565
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี)
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

2. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปริญญาตรี)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์


3. ตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาโท)
จำนวน 18 อัตรา
เงินเดือน 17,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2) มีความรู้ความสามารถในการเขียน อ่าน พูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
3) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

4. ตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาตรี)
จำนวน 31 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2) มีความรู้ความสามารถในการเขียน อ่าน พูดภาษาอังกฤษได้
3) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

5. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาตรี)
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ หรือสาขาวิชาสถิติ
2) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐาน Microsoft Office เช่น Microsoft Word Microsoft Excel และ Microsoft Powerpoint เป็นต้น
3) มีความรู้และความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและการบริหารจัดการระบบ ฐานข้อมูล


 

6. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี)
จำนวน 6 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

7. ตำแหน่งนิติกร (ปริญญาตรี)
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์
2) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

8. ตำแหน่งบรรณารักษ์ (ปริญญาตรี)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์
2) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

9. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.)
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,785 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา
2) มีความรู้ด้านงานธุรการ งานสารบรรณ
3) สามารถพิมพ์งานได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 - 27 มกราคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์  https://fpo.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
- ไฟล์ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
- ไฟล์ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งเศรษฐกร
- ไฟล์ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- ไฟล์ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
- ไฟล์ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนิติกร
- ไฟล์ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งบรรณารักษ์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ขอบคุณเจ้าของข้อมูล:ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy