Social :ประกาศจาก.... กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ผู้เชี่ยวชาญด้านรีไซเคิล ( 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2565 )

26 ม.ค. 65 13:01
ประกาศจาก.... กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ผู้เชี่ยวชาญด้านรีไซเคิล ( 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2565 )

ประกาศจาก.... กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ผู้เชี่ยวชาญด้านรีไซเคิล ( 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2565 )

รายละเอียด

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญด้านรีไซเคิล
เงินเดือน : 50000 บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. คุณวุฒิระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก ทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโลหการ สาขาเคมี สาขาวัสดุ หรือทางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี สาขาวัสดุ
2. มีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี สำหรับวุฒิปริญญาตรี 12 ปี สำหรับวุฒิปริญญาโท และ 10 ปี สำหรับวุฒิปริญญาเอก และมีความเชี่ยวชาญรอบรู้ในสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่องาน
3. มีผลงานที่เกี่ยวข้องกับงาน/โครงการ ซึ่งเป็นผลงานย้อนหลัง 10 ปี อย่างน้อย 2 ชิ้น
4. มีความรู้ความสามารถพิเศษที่หน่วยงานเห็นว่าเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ศึกษา วิเคราะห์
นวัตกรรมและเทคโนโลยีรีไซเคิล โดยเฉพาะการแยกสกัดโลหะ สารประกอบโลหะจากขยะหรือของเสีย
2. วิจัย พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีรีไซเคิล โดยเฉพาะการแยกสกัดโลหะ สารประกอบโลหะจากขยะหรือของเสีย รวมถึงผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ รองรับความต้องการวัตถุดิบ วัตถุดิบทดแทนคุณภาพสูงของอุตสาหกรรมศักยภาพ
3. ถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีรีไซเคิลขยะหรือของเสียที่พัฒนาขึ้นให้แก่เจ้าหน้าที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ที่เกี่ยวข้อง
4. ถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมเทคโนโลยีรีไซเคิลขยะหรือของเสียที่พัฒนาขึ้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่ผู้ประกอบการ
5. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

เกณฑ์การประเมิน : โดยวิธีการพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญในงาน ผลงานที่เป็นที่ยอมรับ วิสัยทัศน์ ความสามารถอื่น ๆ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่ เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้สมัคร 1. ผู้ที่จะถือว่าผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 2. การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่ผ่านการเลือกสรรโดยจะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้รับคะแนนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสมัครเข้ารับการเลือกสรรก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ถึง วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=33278ขอบคุณเจ้าของข้อมูล:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy