Social :กรมการขนส่งทางบก ยกเลิกเก็บค่าบริการห้องน้ำแล้ว 70 แห่ง ตั้งเป้าอีก 47 แห่ง ครบทั้งประเทศ

08 ก.ย. 59 15:36
กรมการขนส่งทางบก ยกเลิกเก็บค่าบริการห้องน้ำแล้ว 70 แห่ง ตั้งเป้าอีก 47 แห่ง ครบทั้งประเทศ

กรมการขนส่งทางบก ยกเลิกเก็บค่าบริการห้องน้ำแล้ว 70 แห่ง ตั้งเป้าอีก 47 แห่ง ครบทั้งประเทศ

กรมการขนส่งทางบก ยกเลิกเก็บค่าบริการห้องน้ำแล้ว 70 แห่ง 

ตั้งเป้าอีก 47 แห่ง ครบทั้งประเทศ

 


นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการพัฒนาห้องน้ำภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วประเทศให้มีความสะอาดได้มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะของกระทรวงสาธารณสุข และยกเลิกการเก็บค่าบริการตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ซึ่งในปัจจุบันสามารถดำเนินการตามนโยบายไม่เก็บค่าบริการห้องน้ำภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารได้แล้วจำนวน 70 แห่ง จากสถานีขนส่งผู้โดยสารทั้งหมด 117 แห่งทั่วประเทศ


สำหรับอีกจำนวน 47 แห่ง ที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้นั้น เนื่องจากติดสัญญาให้เอกชนบริการ ซึ่งกรมการขนส่งทางบกจะเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อประโยชน์ของประชาชนผู้ใช้บริการ โดยจะเป็นการดำเนินการควบคู่กับการปรับปรุงคุณภาพห้องน้ำ กำหนดมาตรการดูแลความสะอาด ถูกสุขอนามัย เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีจำนวนเพียงพอรองรับจำนวนผู้โดยสารในแต่ละวัน ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้ออกแบบตัวอย่างห้องน้ำมาตรฐานสำหรับสถานีขนส่งผู้โดยสาร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือก่อสร้างห้องน้ำใหม่ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วประเทศ


สำหรับสถานีขนส่งผู้โดยสารในการกำกับดูแลของกรมการขนส่งทางบกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขแล้ว มีจำนวน 25 แห่ง อยู่ระหว่างยื่นขอใบรับรองและหรือรอตรวจประเมิน/กระทรวงสาธารณสุขออกใบรับรองจำนวน 23 แห่ง และอยู่ระหว่างการซ่อมแซมปรับปรุงอีกจำนวน 21 แห่ง ส่วนสถานีขนส่งผู้โดยสารที่บริหารโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 48 แห่ง อยู่ระหว่างรอการพิจารณางบประมาณและหรือดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงต่อไป


ทั้งนี้ การดำเนินการยกระดับคุณภาพห้องน้ำภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร กรมตั้งเป้าหมายให้สถานีขนส่งผู้โดยสารต้องมีห้องน้ำที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีความพร้อมสามารถรองรับประชาชนผู้ใช้บริการ รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งต้องมีจำนวนห้องน้ำให้เพียงพอกับผู้ใช้บริการ และพร้อมรองรับการให้บริการสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกปลอดภัย โดยต้องอยู่ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ ( Healthy Accessibility Safety : HAS) ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และมีมาตรฐานการดูแลและบำรุงรักษาห้องน้ำในสถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วประเทศให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานตลอดเวลา ประชาชนผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ เพื่อสร้างภาพลักษณ์และยกระดับคุณภาพการให้บริการของสถานีขนส่งผู้โดยสารด้วยมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศtopicza.com

โพสต์โดย : ครองแครง