Social :ต้องติดตาม ม.44 ปลด ชิดชัย วรรณสถิตย์ จาก นายกฯ สภา ร.ร.นายร้อยตร.แล้วตั้ง อาจารย์รัฐศาสตร์จุฬาฯ ศุภชัย ยาวะประภาษ เป็นแทน

10 ก.ย. 59 08:09
ต้องติดตาม ม.44 ปลด ชิดชัย วรรณสถิตย์ จาก นายกฯ สภา ร.ร.นายร้อยตร.แล้วตั้ง อาจารย์รัฐศาสตร์จุฬาฯ ศุภชัย ยาวะประภาษ เป็นแทน

ต้องติดตาม ม.44 ปลด ชิดชัย วรรณสถิตย์ จาก นายกฯ สภา ร.ร.นายร้อยตร.แล้วตั้ง อาจารย์รัฐศาสตร์จุฬาฯ ศุภชัย ยาวะประภาษ เป็นแทน

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 54/2559 เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภาการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตํารวจ
และการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตํารวจ โดยที่สมควรปรับปรุงการบริหารงานของโรงเรียนนายร้อยตํารวจให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางในการปฏิรูปตํารวจ ประกอบกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตํารวจ ในปัจจุบันใกล้จะครบวาระสี่ปีและพ้นจากตําแหน่ง จึงสมควรดําเนินการเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อราชการแผ่นดินและการปฏิรปู

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคําสั่ง ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้นายกสภาการศึกษา และกรรมการสภาการศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ของโรงเรียนนายร้อยตํารวจ ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาการศึกษาและกรรมการสภาการศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิของโรงเรียนนายร้อยตํารวจ ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 และประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับพ้นจากตําแหน่ง

ข้อ 2 ให้คณะกรรมการสภาการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตํารวจคณะใหม่ประกอบด้วย กรรมการ โดยตําแหน่งตามมาตรา 10 (2) (3) และ (5) แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนนายร้อยตํารวจ
พ.ศ.2551 และให้แต่งตั้งนายกสภาการศึกษา และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยไม่ต้องดําเนินการ ตามมาตรา 10 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายศุภชัย ยาวะประภาษ เป็น นายกสภาการศึกษา
2. นายไผทชิต เอกจริยกร เป็น กรรมการสภาการศึกษาทรงคุณวุฒิ
3. นายจักราทิตย์ ธนาคม เป็น กรรมการสภาการศึกษาทรงคุณวุฒิ
4. นายมณเฑียร เจริญผล เป็น กรรมการสภาการศึกษาทรงคุณวุฒิ
5. พันตํารวจโท เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ เป็น กรรมการสภาการศึกษาทรงคุณวุฒิ
6. ร้อยตํารวจเอก สุธรรม เชื้อประกอบกิจ เป็น

กรรมการสภาการศึกษาทรงคุณวุฒิ
7. พันตํารวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ เป็น กรรมการสภาการศึกษาทรงคณว ุ ุฒิ
8. พลตํารวจโท อัมพร จารุจินดา เป็น กรรมการสภาการศึกษาทรงคุณวุฒิ
9. พันเอก เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ เป็น กรรมการสภาการศึกษาทรงคุณวุฒิ
10.นายกมล รอดคล้าย เป็น กรรมการสภาการศึกษาทรงคุณวุฒิ

ข้อ 3 วาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง และการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แทนกรรมการตามข้อ ๒ ที่พ้นจากตําแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงเรียนนายร้อยตํารวจ พ.ศ.2551 เว้นแต่นายกรัฐมนตรีจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น

ข้อ 4 ให้สภาการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตํารวจพิจารณาแนวทางการพัฒนากิจการ ของโรงเรียนนายร้อยตํารวจ และการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติโรงเรียนนายร้อยตํารวจ พ.ศ. 2551
เพื่อเตรียมการปฏิรูปตํารวจแล้วเสนอนายกรัฐมนตรีภายในสามเดือน

ข้อ 5 ให้ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ พ.ศ.2559 และการแต่งตั้ง ข้าราชการตํารวจในวาระการพิจารณาแต่งตั้งประจําปี พ.ศ. 2558 ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2559 เรื่อง การปฏิบัติราชการของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ลงวันที่ 26 เมษายน พุทธศักราช 2559 และการปฏิบัติงานทางธุรการที่เกี่ยวเนื่อง ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่
หรือการใช้อํานาจของข้าราชการตํารวจ ในตําแหน่งเดิมที่ได้กระทําไปก่อนได้รับคําสั่งแต่งตั้งหรือในตําแหน่ง ที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ได้รับการแต่งตั้งใหม่ซึ่งกระทําไปโดยสุจริต เป็นอันชอบด้วยกฎหมาย

ข้อ 6 คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 9 กันยายน พุทธศักราช 2559
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ


โพสต์โดย : อาจารย์ตาใส