Social :แชร์ด่วน! อานิสงส์ของการรักษาศีล 5 มีอะไรบ้าง?

04 พ.ค. 65 18:05
แชร์ด่วน! อานิสงส์ของการรักษาศีล 5 มีอะไรบ้าง?

แชร์ด่วน! อานิสงส์ของการรักษาศีล 5 มีอะไรบ้าง?

ศีล 5 นับว่าเป็นหลักคำสอนของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ และเชื่อว่าหากตัวเรานั้นรักษาศีล 5 เป็นประจำ ก็นับได้ว่าเป็นการทำบุญอย่างหนึ่ง ซึ่งอานิสงส์ต่างๆ นั้นก็ส่งผลดีต่อตัวเราทั้งสิ้น ทั้งทางกาย วาจา และใจ
นอกจากประโยชน์ของศีล 5 ที่จะส่งผลให้เราเป็นผู้รู้ผิดชอบ มีสติ ไม่เบียดเบียนสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น มีผู้เคารพนับถือ และอื่นๆ อีกมากมายแล้วนั้น ยังมีความเชื่อด้วยว่าอานิสงส์ของการรักษาศีล 5 จะเป็นประโยชน์มีอานิสงส์ไปถึงภายภาคหน้าด้วย มาดูกันว่าจะได้รับอานิสงส์ในเรื่องใดบ้าง

เว้นจากการฆ่าสัตว์

เชื่อว่าเมื่อเกิดมาจะมีสุขภาพที่แข็งแรง อายุยืนยาว ไม่พบกับอุบัติเหตุที่ทำให้ต้องบาดเจ็บหรือเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

เว้นจากการลักทรัพย์
เชื่อว่าเมื่อเกิดมาจะมากล้นไปด้วยทรัพย์สินเงินทอง ทำมาค้าขึ้น มีทรัพย์สิน และทรัพย์สมบัติ ไม่พบกับภัยต่างๆ ทั้งอัคคีภัย วาตภัย โจรภัย

เว้นจากการประพฤติผิดในกาม
เชื่อว่าเมื่อเกิดมาจะพบกับความรักที่ดี มีบุตรที่ดี ว่านอนสอนง่าย เป็นอภิชาตบุตร นำชื่อเสียงมาสู่วงศ์ตระกูล

เว้นจากการพูดเท็จ โกหก
เชื่อว่าเมื่อเกิดมาจะเป็นผู้ที่มีเสียงไพเราะ มีเหตุมีผล มีไหวพริบในการเจรจา พูดสิ่งใดก็มีผู้เชื่อถือ


เว้นจากการดื่มของมึนเมา
เชื่อว่าเมื่อเกิดมาจะเป็นผู้ที่มีสติปัญญา มีความคิดแตกฉาน ไม่หลงลืมสิ่งใดโดยง่ายขอขอบคุณข้อมูลจาก...sanook.com

โพสต์โดย : monnyboy