Social :ประกาศจาก... มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พนักงานบริการ (หน่วยพลิตเเละพัฒนาผลิตภัณฑ์ สำนักงานการวิจัย) ( บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2565 )

07 พ.ค. 65 11:05
ประกาศจาก... มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พนักงานบริการ (หน่วยพลิตเเละพัฒนาผลิตภัณฑ์ สำนักงานการวิจัย) ( บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2565 )

ประกาศจาก... มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พนักงานบริการ (หน่วยพลิตเเละพัฒนาผลิตภัณฑ์ สำนักงานการวิจัย) ( บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2565 )

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขที่ 999 มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสายสี่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
รับสมัคร : ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตเเพทยศาสตร์
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ (หน่วยพลิตเเละพัฒนาผลิตภัณฑ์ สำนักงานการวิจัย)
เงินเดือน : 8,690 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท บาท
ประเภท :
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น ตามเอกสาร มัธยมศึกษาตอนปลาย
รายละเอียดวุฒิ : 1. คุณวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) – มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

2. อายุไม่เกิน 30 ปี (นับจนถึงวันปิดรับสมัคร)

3.ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 (ใบ สด.8)

4. สามารถปฏิบัติงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ และปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : โดยย่อ

1. ปฏิบัติหน้าที่เปิดตามเอกสารปิด ทำความสะอาดพื้นที่ของสำนักงาน สถานที่ ทรัพย์สินของศูนย์ผลิตยาและวัสดุทางทันตกรรม และควบคุมการทำความสะอาด
ของแม่บ้านบริเวณห้องคลังวิทยาศาสตร์และสารเคมี

2. ดูแลรักษาความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์ให้ปราศจากเชื้อ และควบคุมการทำงานของเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต รวมถึงการตรวจสอบความพร้อมของสารเคมี บรรจุภัณฑ์ ฉลากยา ให้เป็นไปตามเอกสารควบคุมการผลิตยาและสารทางทันตกรรม

3. บรรจุยาและขวดยาสำหรับการขนส่ง ติดฉลาก พร้อมบันทึกข้อมูลการใช้บรรจุภัณฑ์ และข้อมูลการขนส่งยาเข้าคณะ

4. จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมที่งานแสดงสินค้า (ปีละ 2 ครั้ง)

5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สอบสัมภาษณ์, ทดลองปฏิบัติงาน 1 วัน
ทักษะ/สมรรถนะ : อัตราเงินเดือน 8,690 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

ตามเอกสาร การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)

ตามเอกสาร รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (กรณีปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)

ตามเอกสาร ตรวจสุขภาพประจำปี

ตามเอกสาร ประกันสุขภาพกลุ่ม

ตามเอกสาร ฯลฯ
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข


เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=33965ขอขอบคุณข้อมูลจาก...jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy