Social :ประกาศจาก... องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานและลูกจ้าง 74 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 - 30 พฤษภาคม 2565

09 พ.ค. 65 10:05
ประกาศจาก... องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานและลูกจ้าง 74 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 - 30 พฤษภาคม 2565

ประกาศจาก... องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานและลูกจ้าง 74 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 - 30 พฤษภาคม 2565

องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานและลูกจ้าง 74 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 - 30 พฤษภาคม 2565

ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม

วุฒิการศึกษาและจำนวนที่เปิดรับ
1. พนักงาน จำนวน 14 อัตรา
สามารถจำแนกตามวุฒิการศึกษาได้ดังนี้
- ปริญญาตร                         จำนวน 8 อัตรา
- ปวช.                                จำนวน 6 อัตรา

2. ลูกจ้างประจำ จำนวน 25 อัตรา
 สามารถจำแนกตามวุฒิการศึกษาได้ดังนี้
- ปริญญาตร                         จำนวน 4 อัตรา
- ปวส.                                จำนวน 3 อัตรา
- ปวช.                                จำนวน 13 อัตรา
- ม.6 (สายวิทยาศาสตร)         จำนวน 1 อัตรา
- ม.6                                  จำนวน 4 อัตรา

3. ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 35 อัตรา
สามารถจำแนกตามวุฒิการศึกษาได้ดังนี
- ปริญญาตรี                        จำนวน 28 อัตรา
- ปวส.                               จำนวน 4  อัตรา
- ปวช.                               จำนวน 1  อัตรา
- ม.6                                 จำนวน
1  อัตรา
- ม.3/ม.6                           จำนวน 1  อัตรา

อัตราเงินเดือน
- ปริญญาตรี                        16,830 บาท
- ปวส.                               13,410 บาท
- ปวช.                               11,350 บาท
- ม.6 (สายวิทยาศาสตร์)        10,740 บาท
- ม.3/ม.6                           10,150 บาท


 

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร
2. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้ความสามารถคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
ติดยาเสพติด เป็นโรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย หรือโรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการ
เป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(5) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกพักราชการ หรือถูกพักงานจากรัฐวิสาหกิจ องค์การสาธารณะ เทศบาล
สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
(6) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ
สาธารณะ เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ
หรือความผิดที่กำหนดโทษชั้นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
(8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(9) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว


การรับสมัคร
องค์การเภสัชกรรมเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 - 30 พฤษภาคม 2565 (ตลอด24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครได้ทางเว็บไซต์  https://gpo.thaijobjob.com  และสามารถดูรายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัครได้ที่เว็บไซต์  http://www.gpo.or.th  หัวข้อ ข่าวและกิจกรรม/ข่าวรับสมัครงาน
หรือทาง Facebook/HRGPO

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครขอขอบคุณข้อมูลจาก...ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy