Social :ประกาศจาก... กรมการปกครอง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ (ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดสุรินทร์) ( 17 - 23 พฤษภาคม 2565 )

11 พ.ค. 65 12:05
ประกาศจาก... กรมการปกครอง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ (ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดสุรินทร์) ( 17 - 23 พฤษภาคม 2565 )

ประกาศจาก... กรมการปกครอง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ (ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดสุรินทร์) ( 17 - 23 พฤษภาคม 2565 )

รายละเอียด


กรมการปกครอง

กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 12000
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ (ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดสุรินทร์)
เงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เป็นงานปฏิบัติระดับต้น หรือปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
- รับ ส่งหนังสือ/เอกสาร ทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน ลงทะเบียน จัดตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่น
- ร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง สรุปความเห็นที่ยากพอสมควร เก็บ พิมพ์ ตรวจทาน แก้ไขข้อผิดพลาด คัดสำเนา และค้นหาหนังสือเอกสารทางราชการ
- ตรวจสอบ ศึกษา ค้นคว้า เพื่อรวบรวมข้อมูลสถิติ เอกสารหลักฐาน
หรือระเบียบและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ติตาม รวบรวมและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน
- ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชนตามภารกิจของกรมการปกครอง
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนควบคุม ดูแล จัดเตรียม และอำนวยความสะดวกในเรื่องพัสดุครุภัณฑ์ของสำนักงาน และสถานที่เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
รายละเอียดปรากฏตามประกาศจังหวัดสุรินทร์ฯ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดปรากฏตามประกาศจังหวัดสุรินทร์ฯ

- ทักษะ

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน :

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=34016ขอขอบคุณข้อมูลจาก....jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy