Social :ละเมิดสิทธิเสรีภาพ! ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องหมอ “ระวี” ให้วินิจฉัยแก้รัฐธรรมนูญ

12 พ.ค. 65 07:05
ละเมิดสิทธิเสรีภาพ! ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องหมอ “ระวี” ให้วินิจฉัยแก้รัฐธรรมนูญ

ละเมิดสิทธิเสรีภาพ! ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องหมอ “ระวี” ให้วินิจฉัยแก้รัฐธรรมนูญ

ศาลรธน.ไม่รับคำร้องหมอ”ระวี” ให้วินิจฉัยแก้พิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญ เป็นบัตร 2 ใบ ละเมิดสิทธิเสรีภาพขัดหรือแย้งต่อหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญ
 

ศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่ผลการประชุมปรึกษาคดีที่ นายระวี มาศฉมาดล (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 213 ว่า การที่รัฐสภา (ผู้ถูกร้อง) ลงมติเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ) พุทธศักราช  (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 83 มาตรา 86 และมาตรา 91)

 

เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้ร้อง ขัด หรือแย้งต่อหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 วรรคสอง และขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 5 วรรคหนึ่ง มาตรา 27 มาตรา 85 มาตรา 93 และมาตรา 94 ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ .. พุทธศักรา และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2564

 ผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยที่ประชุมร่วมกันของผู้ถูกร้อง เป็นการกระทำทางนิติบัญญัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด ไม่ปรากฏว่าผู้ร้องเป็นบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญโดยตรงจากการกระทำใด

 


กรณีไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ศาลรัฐธรรมนูญจึงสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณา ผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์สั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย

 


ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy