Social :มีมติเคาะแล้ว! กมธ.กฏหมายลูกใช้ 100 หารบัญชีรายชื่อ

13 พ.ค. 65 07:05
มีมติเคาะแล้ว! กมธ.กฏหมายลูกใช้ 100 หารบัญชีรายชื่อ

มีมติเคาะแล้ว! กมธ.กฏหมายลูกใช้ 100 หารบัญชีรายชื่อ

เคาะแล้ว!  มติกมธ.กฎหมายลูก 32 ต่อ 11 โหวตใช้สูตรคำนวณสส.บัญชีรายชื่อหาร 100- จ่อส่งสภาชี้ขาด
 

 


นายสมชัย ศรีสุทธิยากร โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และพรรคการเมือง เปิดเผยผลการพิจารณาสูตรการคำนวณจำนวน ส.ส.บัญชีรายชื่อ ตามกฎหมายการเลือกตั้ง ส.ส. ของกรรมาธิการฯ ว่า ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก 32 : 11 งดออกเสียง 2 ให้กำหนดสูตรการคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ด้วยการจำนวน ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน มาหารเฉลี่ยผลคะแนนการเลือกตั้ง ส.ส.บัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคการเมืองได้รับ เพื่อหาจำนวน ส.ส.บัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมือง

 

โดยไม่มีการกำหนดจำนวน ส.ส.ที่แต่ละพรรคการเมืองพึงมี ซึ่งกรรมาธิการฯ เสียงข้างน้อย ที่เห็นต่าง ได้สงวนคำแปรญัตติไว้ เพื่อไปพิจารณาต่ออีกครั้งในวาระ 2-3 ต่อที่ประชุมใหญ่รัฐสภา 

ขณะเดียวกัน กรรมาธิการฯ ได้กำหนดขั้นตอนการนับคะแนนการเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร ที่เปิดช่องให้กระทรวงการต่างประเทศ โดยสถานเอกอัครราชทูตที่มีความพร้อมสามารถนับผลคะแนนการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้ เพื่อแก้ไขปัญหาการส่งบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร กลับมานับคะแนนที่สำนักงาน กกต. ไม่ทันเวลา จนทำให้เกิดบัตรเสียเหมือนการเลือกตั้งในปี 2562 ที่บัตรเลือกตั้งของประเทศนิวซีแลนด์
มาถึงประเทศไทยไม่ทัน

 

ทั้งนี้ ในการนับคะแนนตามหน่วยเลือกตั้งต่าง ๆ กรรมาธิการฯ ยังกำหนดแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการประจำหน่วย แต่ละหน่วยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่ออนุญาตให้ประชาชนหรือผู้สังเกตการณ์เลือกตั้ง สามารถบันทึกภาพ บันทึกเสียง หรือถ่ายทอดสดผ่านช่องทางใด ๆ ระหว่างการนับคะแนนได้ แต่จะต้องไม่เป็นการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเพื่อความโปร่งใสของการเลือกตั้ง และเมื่อกรรมการประจำหน่วย นับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องส่งผลคะแนนไปยัง กกต.จังหวัด เพื่อประกาศผลคะแนนผ่านช่องทางอิเลคทรอนิกส์ และ

 

เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เนื่องจากในอดีต การหาผลคะแนนรายหน่วยเลือกตั้ง เป็นไปได้ยาก มีขั้นตอนมาก ไม่ชัดเจน ดังนั้น กรรมาธิการฯ จึงกำหนดให้ต้องมีการประกาศผลในจังหวัด ภายใน 72 ชั่วโมงหลังการเลือกตั้ง

 

ทั้งนี้ มีรายงานว่า กรรมาธิการฯ ที่สงวนคำแปรญัตติ ให้นำจำนวน ส.ส.ทั้งสภา 500 มาหารเฉลี่ย ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน ตามระบบการเลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ ได้แก่ นายระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมาธิการฯ ในสัดส่วนพรรคเสรีรวมไทย และสมาชิกวุฒิสภา จำนวนหนึ่ง

 


ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy