Social :ประกาศจาก... กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พนักงานโยธา ( 23 - 27 พฤษภาคม 2565 )

13 พ.ค. 65 12:05
ประกาศจาก... กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พนักงานโยธา ( 23 - 27 พฤษภาคม 2565 )

ประกาศจาก... กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พนักงานโยธา ( 23 - 27 พฤษภาคม 2565 )

รายละเอียดกรมโยธาธิการและผังเมือง

218 ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : พนักงานโยธา
เงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปวส.
- หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานสำรวจต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานโยธา เช่น การออกแบบเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ AutoCAD ฯลฯ (รายละเอียด-ต้นฉบับฯ ลว 12 พ.ค.65)

วิธีการเลือกสรร : -
ความรู้ความสามารถ
ความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับการก่อสร้าง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- ทักษะ
- ความรู้ความสามารถด้านการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ AutoCAD - ความรู้ความสามารถด้านการประมาณราคาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Excel
วิธีการประเมิน : ทดสอบการปฎิบัติงาน

- สมรรถนะ
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนการประเมินในแต่ละสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565


รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=34022
ขอขอบคุณข้อมูลจาก...jobthaiweb.com/

โพสต์โดย : monnyboy