Social :ประกาศจาก... กระทรวงการต่างประเทศ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ( 25 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2565 )

14 พ.ค. 65 11:05
ประกาศจาก... กระทรวงการต่างประเทศ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ( 25 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2565 )

ประกาศจาก... กระทรวงการต่างประเทศ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ( 25 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2565 )

รายละเอียด

กระทรวงการต่างประเทศ

ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เงินเดือน : 19,500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. รวบรวม จัดทำข้อมูล เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการต่างประเทศ
2.
พัฒนาและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการต่างประเทศ
3. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการฝึกอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงานและบุคลากรของกระทรวงการต่างประเทศ

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=34024ขอขอบคุณข้อมูลจาก....jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy