Social :ประกาศจาก.. กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พนักงานบริการ ชด.ทหาร ( บัดนี้ - 15 พฤษภาคม 2565 )

15 พ.ค. 65 10:05
ประกาศจาก.. กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พนักงานบริการ ชด.ทหาร ( บัดนี้ - 15 พฤษภาคม 2565 )

ประกาศจาก.. กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พนักงานบริการ ชด.ทหาร ( บัดนี้ - 15 พฤษภาคม 2565 )

รายละเอียด


กองบัญชาการกองทัพไทย

127 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสื่ กรุงเทพฯ 10210
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ ชด.ทหาร

ประเภท : บริการ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :
- ปวช.
- ปวส.
- มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า, มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ, และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวม รับ - ส่ง เอกสาร และพัสดุ
๒. ดูแลรักษา ทำความสะอาดบริเวรอาคาร สถานที่ พัสดุ อุปกรณ์ และทรัพย์สินที่เกี่ยข้องสำนักงาน
๓. ติดต่อราชการตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๔. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=34007ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy