Social :ประกาศจาก... มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ อาจารย์ ( บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2565 )

20 พ.ค. 65 11:05
ประกาศจาก... มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ อาจารย์ ( บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2565 )

ประกาศจาก... มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ อาจารย์ ( บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2565 )

รายละเอียด


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รับสมัคร : พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
ตำแหน่ง : อาจารย์
เงินเดือน : 34,000 บาท
ประเภท :
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก

รายละเอียดวุฒิ : คุณวุฒิปริญญาเอก/ ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการกิจการทางทะเล Maritime Affair, Nautical Operation, Nautical Science, Maritime Studies หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ปริญญาเอก สาขาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาการจัดการขนส่ง สาขาการค้าระหว่างประเทศ สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. งานสอน
2. งานวิจัย
3. งานบริการวิชาการ
4. งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : คุณสมบัติผู้สมัครรับคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการด้วยคุณวุฒิปริญญาเอกผู้สมัครรับการคัดเลือกจะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด จากการทดสอบภาษาอังกฤษรายการใดรายการหนึ่ง ต่อไปนี้
- TOFEL (Paper) คะแนนขั้นต่ำ 550
- TOFEL (CBT) คะแนนขั้นต่ำ 213
- TOFEL (IBT) คะแนนขั้นต่ำ 79 –
80
- IELTS คะแนนขั้นต่ำ 6.5
- CU-TEP คะแนนขั้นต่ำ 75
- KU-EPT คะแนนขั้นต่ำ 65
- TOEIC คะแนนขั้นต่ำ 700
กรณีผู้รับสมัครคัดเลือกที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ ในการเรียนการสอน ไม่ต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษ

ทักษะ/สมรรถนะ : - หากมีประสบการณ์ดังต่อไปนี้จะได้การพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
1. เป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษามาแล้ว
2. มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3. มีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานบนเรือกลเดินทะเล
4. เคยหรือปัจจุบันถือใบประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถนายเรือ ของเรือกลเดินทะเลขนาด 3000 ตันกรอสหรือมากกว่า
5. ผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาครู (Training course for instructor IMO model course 6.09)
6. เป็นผู้สอนที่ได้รับรองจากกรมเจ้าท่าในหลักสูตร 7.03 หลักสูตรนายประจำเรือฝั่งเดินเรือ
7. เป็นผู้สอนที่ได้รับรองจากกรมเจ้าท่าในหลักสูตร 7.01 หลักสูตรนายเรือและต้นเรือเงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=34042
ขอขอบคุณข้อมูลจาก....jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy