Social :ประกาศจาก.. ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักสร้างรหัสคอมพิวเตอร์ชั้นสูง ( บัดนี้ - 31 กรกฎาคม 2565 )

21 มิ.ย. 65 12:06
ประกาศจาก.. ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักสร้างรหัสคอมพิวเตอร์ชั้นสูง ( บัดนี้ - 31 กรกฎาคม 2565 )

ประกาศจาก.. ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักสร้างรหัสคอมพิวเตอร์ชั้นสูง ( บัดนี้ - 31 กรกฎาคม 2565 )

รายละเอียด

ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก

ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : นักสร้างรหัสคอมพิวเตอร์ชั้นสูง
เงินเดือน : 37680 บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์หรือด้านรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศหรือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ในสาขาใดสาขาหนึ่ง
2 มีประสบการณ์ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศหรือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑0 ปี ได้รับประกาศนียบัตร ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามมาตรฐานสากล เช่น CCNP Security, CISSP, CEH Practical, ECSA,Cisco Certified CyberOps Professional, ITPE Applied IT Engineers (AP), GPEN, GPYC เป็นต้น

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1 พัฒนารหัสคอมพิวเตอร์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้กับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยโดยการสร้างรหัสคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมจากที่มีในระบบอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่าย
2 พัฒนารหัสคอมพิวเตอร์เพื่อการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้ทันต่อการพัฒนาเทคโนโลยีของภัยคุกคามในปัจจุบันโดยสร้างรหัสโปรแกรมขึ้นใหม่เพื่อใช้ในการปฏิบัติการไซเบอร์ทั้งเชิงรับและเชิงรุกและการสนับสนุน หน่วยเหนือ หน่วยรอง และหน่วยข้างเคียงอย่างมีประสิทธิภาพ
3 สร้างหรือแก้ไขปรับปรุงระบบปฏิบัติการบนพื้นฐานการทำงานของโปรแกรม โอเพ่นซอสต์ให้มีความมั่นคงปลอดภัย โดยสร้างรหัสหรือแก้ไขรหัสในโปรแกรมที่ใช้งานบนระบบปฏิบัติการโอเพ่นซอสต์เพิ่มเติมจากผู้ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมได้สร้างไว้แล้ว ให้ทันต่อการพัฒนาเทคโนโลยีของภัยคุกคามในปัจจุบันและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิผล
4 สร้างรหัสโปรแกรมสำหรับใช้ในการพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการ
ไซเบอร์ขั้นสูงที่สามารถใช้งานได้ผลดี ในสภาพแวดล้อมทางไซเบอร์ในปัจจุบัน เพื่อสนับสนุนให้ชุดปฏิบัติการไซเบอร์ของหน่วยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึง วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565


รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=34311
ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy