Social :ประกาศจาก.. กรมปศุสัตว์ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ( บัดนี้ - 22 กรกฎาคม 2565 )

22 มิ.ย. 65 12:06
ประกาศจาก.. กรมปศุสัตว์ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ( บัดนี้ - 22 กรกฎาคม 2565 )

ประกาศจาก.. กรมปศุสัตว์ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ( บัดนี้ - 22 กรกฎาคม 2565 )

รายละเอียด

กรมปศุสัตว์

ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10400
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายใน
เงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
๑. ได้รับปริญญาตรีหรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาการบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์หรือ สาขาวิชาอื่นที่ ก.พ.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
๒. สามารถเดินทางไปปฏิบัติราชการชั่วคราวในต่างจังหวัดได้
๓. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft
office, Internet หรือ SPSS
๔. มีความรูด้านภาษาอังกฤษระดับพอใช้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางานปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดตามเอกสารต้นฉบับสอบ ซึ่งสามารถ Download รายละเอียดเอกสารต้นฉบับสอบ และใบสมัครได้ที่ https://audit.dld.go.th/

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึง วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565


รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=34327ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy