Social :ประกาศจาก.. กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการวัตถุอันตราย ( 4 - 8 กรกฎาคม 2565 )

23 มิ.ย. 65 12:06
ประกาศจาก.. กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการวัตถุอันตราย ( 4 - 8 กรกฎาคม 2565 )

ประกาศจาก.. กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการวัตถุอันตราย ( 4 - 8 กรกฎาคม 2565 )

รายละเอียด


กรมโรงงานอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : นักวิชาการวัตถุอันตราย
เงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้
1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
2. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
3. สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
4. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของสารเคมีและตรวจสอบความเป็นอันตรายของสารเคมี รวมถึงข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet)
2. ให้คำแนะนำผู้ประกอบการเรื่องกฎหมายวัตถุอันตราย
3. ตรวจสอบและติดตามผลเกี่ยวกับวัตถุอันตรายทางระบบสารสนเทศ เช่น ประสานงานกับสำนักงาน ป.ป.ส. รับแจ้งล่วงหน้าการนำเข้า ส่งออกวัตถุอันตรายที่อาจนำไปใช้ในกระบวนการผลิตยาเสพติด
4. ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม แก้ไข ยกเลิก สาระสำคัญในทะเบียนวัตถุอันตราย ใบอนุญาตและใบแจ้งต่าง ๆ
5.
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : ความรู้ความสามารถ
เป็นไปตามเอกสารต้นฉบับ
วิธีการประเมิน : เป็นไปตามเอกสารต้นฉบับ
ทักษะ
เป็นไปตามเอกสารต้นฉบับ
วิธีการประเมิน : เป็นไปตามเอกสารต้นฉบับ
สมรรถนะ
เป็นไปตามเอกสารต้นฉบับ
วิธีการประเมิน : เป็นไปตามเอกสารต้นฉบับ
เกณฑ์การประเมิน :
1. ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องได้คะแนนในการประเมินแต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ต้องได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 3. การจัดจ้างพนักงานราชการให้เป็นไปตามลำดับคะแนนการประเมินสูงสุดเรียงลงมา


เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565


รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=34334


ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy