Social :ประกาศจาก.. กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักจัดการงานทั่วไป ( 4 - 8 กรกฎาคม 2565 )

23 มิ.ย. 65 12:06
ประกาศจาก.. กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักจัดการงานทั่วไป ( 4 - 8 กรกฎาคม 2565 )

ประกาศจาก.. กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักจัดการงานทั่วไป ( 4 - 8 กรกฎาคม 2565 )

รายละเอียดกรมโรงงานอุตสาหกรรม


75/6 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
เงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2. สาขาวิชาการบัญชี
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
4. สาขาวิชาการจัดการ
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์
6. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานไปรษณีย์ งานจัดระบบงาน งานบริหารงบประมาณ งานพัสดุ งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา
2. ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลสถิติ และรายงานต่าง ๆ
3. ช่วยวางแผนและติดตามงาน ติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองและงานพิธีต่าง ๆ
4. เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม จดบันทึก จัดทำรายงานการประชุม และรายงานอื่น ๆ
5. ร่วมรวบรวม
ศึกษา วิเคราะห์วิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
6. ตอบข้อซักถาม ชี้แจงรายละเอียดและการให้ข้อมูลเบื้องต้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : ความรู้ความสามารถ
เป็นไปตามเอกสารต้นฉบับ
วิธีการประเมิน : เป็นไปตามเอกสารต้นฉบับ
ทักษะ
เป็นไปตามเอกสารต้นฉบับ
วิธีการประเมิน : เป็นไปตามเอกสารต้นฉบับ
สมรรถนะ
เป็นไปตามเอกสารต้นฉบับ
วิธีการประเมิน : เป็นไปตามเอกสารต้นฉบับ
เกณฑ์การประเมิน :
1. ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องได้คะแนนในการประเมินแต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ต้องได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 3. การจัดจ้างพนักงานราชการให้เป็นไปตามลำดับคะแนนการประเมินสูงสุดเรียงลงมาเปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565


รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=34333ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy