Social :ประกาศจาก..กรมหม่อนไหม เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าพนักงานธุรการ ( บัดนี้ - 27 มิถุนายน 2565 )

23 มิ.ย. 65 13:06
ประกาศจาก..กรมหม่อนไหม เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าพนักงานธุรการ ( บัดนี้ - 27 มิถุนายน 2565 )

ประกาศจาก..กรมหม่อนไหม เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าพนักงานธุรการ ( บัดนี้ - 27 มิถุนายน 2565 )

รายละเอียด

กรมหม่อนไหม

กรมหม่อนไหม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
เงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าไดก้ไม่ต่ำกว่านี้
ตามเอกสาร ด้านการบัญชี,ด้านการจัดการสำนักงาน,ด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์หรือการใช้โปรแกรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มา ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้
2. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีการปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
3. ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
4. รวบรวมรายงานผบการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
5. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชนืได้ต่อไป
6. ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายหรือที่เกี่ยวข้อง
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
ตามเอกสาร ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามเอกสาร ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 ตามเอกสาร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามเอกสาร ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2560 ตามเอกสาร ความรู้ความทั่วไปเกี่ยวกับหม่อนไหม

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึง วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565


รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=34331ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy