Social :ประกาศจาก.. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 45 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-7 กรกฎาคม 2565

24 มิ.ย. 65 12:06
ประกาศจาก.. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 45 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-7 กรกฎาคม 2565

ประกาศจาก.. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 45 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-7 กรกฎาคม 2565

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป  45 อัตรา  รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-7  กรกฎาคม 2565

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปิงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนิติกร
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์

2. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม
จำนวน 6 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

3. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรี ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือ
2. ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น และได้รับวุฒิปัตรผ่านการฝึกอบรม ตามมาตรฐาน ที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์กำหนด ซึ่งมีใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินแถะบัญชี
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติฉพาตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการปัญชี หรือการเงินและการธนาคาร

5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา


 

6. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

7. ตำแหน่งพนักงานบริการ
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียปัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

8. ตำแหน่งผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์
จำนวน 8 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียปัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย


การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-7  กรกฎาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์  http://dsdw.thaijobjob.com
 
รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครขอบขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy