Social :ประกาศจาก.. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ วิศวกรโยธา ( 10 - 31 สิงหาคม 2565 )

04 ส.ค. 65 09:08
ประกาศจาก.. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ วิศวกรโยธา ( 10 - 31 สิงหาคม 2565 )

ประกาศจาก.. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ วิศวกรโยธา ( 10 - 31 สิงหาคม 2565 )

รายละเอียดมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

422 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : วิศวกรโยธา
เงินเดือน : 19500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. เพศชายหรือเพศหญิง
2. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสำรวจ หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
4. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.)
5. มีความรู้ความสามารถในการออกแบบอาคารและการควบคุมงานก่อสร้าง
6. มีความรู้ความสามารถในการวางแผนและการประมาณราคางานก่อสร้าง
7. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานและโปรแกรม ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรมโยธาหรือที่เกี่ยวข้อง
8. มีความรู้ความสามารถในงานบริหารทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน ในหน้าที่
9. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
10. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย
11. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
12. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่ได้รับการเลือกสรร ต้องได้ค่าคะแนนแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และได้ค่าคะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565


รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=34629ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy