Social :ประกาศจาก.. กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ ( บัดนี้ - 11 สิงหาคม 2565 )

04 ส.ค. 65 09:08
ประกาศจาก.. กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ ( บัดนี้ - 11 สิงหาคม 2565 )

ประกาศจาก.. กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ ( บัดนี้ - 11 สิงหาคม 2565 )

รายละเอียด


กรมทรัพย์สินทางปัญญา


เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
เงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้วทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบจัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้
2. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
3. ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
4. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและข้อมูลต่างๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
5. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
6. ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
7. ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เกณฑ์การประเมิน : ทั้งนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญา จะดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ก่อน และผู้ที่สอบผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60) จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ต่อไป สำหรับวัน เวลา และสถานที่ในการสอบสัมภาษณ์จะประกาศให้ทราบภายหลังเปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=34623ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy