Social :ประกาศจาก.. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 40 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565

05 ส.ค. 65 10:08
ประกาศจาก.. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 40 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565

ประกาศจาก.. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 40 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 40 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15  สิงหาคม - 2 กันยายน 2565

ประกาศสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายละแผนปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)
จำนวน 30 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ ทางการวางผังเมือง ทางผังเมือง ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทางโลจิสติกส์ ทางมนุษยศาสตร์ หรือ ทางสถิติ
- ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ สํานักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า ภายในวันที่สอบแข่งขันเพื่อวัดความ เหมาะสมกับตําแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)


 

2. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายละแผนปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
จำนวน 10 อัตรา
เงินเดือน 17,500 - 19,250 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
- ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ ทางการวางผังเมือง ทางผังเมือง ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทางโลจิสติกส์ ทางมนุษยศาสตร์ หรือ ทางสถิติ
- ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ สํานักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า ภายในวันที่สอบแข่งขันเพื่อวัดความ เหมาะสมกับตําแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)


การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 ถึงวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์   www.nesdc.go.th , หัวข้อประกาศรับสมัครงาน หรือ  https://nesdc.thaijobjob.com  เลือกหัวข้อ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ทั้งนี้ในวันศุกร์ 2 กันยายน 2565 จะปิดรับสมัครสอบเวลา 24.00 น. และผู้สมัครสอบ ต้องไปชําระค่าธรรมเนียมในการสอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร


ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy