Social :รอพิจารณา “ชวน” ส่ง ร่างพรป.เลือกตั้ง ส.ส. ถึงกกต. แล้ว

17 ส.ค. 65 07:08
รอพิจารณา “ชวน” ส่ง ร่างพรป.เลือกตั้ง ส.ส. ถึงกกต. แล้ว

รอพิจารณา “ชวน” ส่ง ร่างพรป.เลือกตั้ง ส.ส. ถึงกกต. แล้ว

“ชวน” ส่ง ร่างพรป.เลือกตั้ง ส.ส.ฉบับที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ สูตรหาร 100 ถึง กกต.แล้ว เพื่อให้ความเห็นตามมาตรา 132
 

 
 

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ทำหนังสือส่ง ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ซึ่งถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ไปยังประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อให้ความเห็น โดยมีเนื้อหาในหนังสือว่า ด้วยที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ซึ่งครบกำหนดในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 โดยนับแต่วันที่ประธานรัฐสภาอนุญาตให้บรรจุระเบียบวาระการประชุม เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น ตามมาตรา 132 (1) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบตามร่างที่เสนอ ตามมาตรา 131

 

ทั้งนี้ ตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาพ.ศ. 2563 ข้อ 87 วรรคสอง ประกอบข้อ 101ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบตามร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. พิจารณาในวาระที่สอง และให้ดำเนินการตามข้อ 102 ต่อไป

 

ในการนี้ จึงขอส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอซึ่งเป็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบเป็นร่างหลักในการพิจารณาในวาระที่สอง มายังคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อให้ความเห็นตามมาตรา 132 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy