Social :ประกาศจาก.. กรมการข้าว เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 21 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2565

17 ส.ค. 65 12:08
ประกาศจาก.. กรมการข้าว เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 21 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2565

ประกาศจาก.. กรมการข้าว เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 21 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2565

กรมการข้าว เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 21 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2565

ประกาศกรมการข้าว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. เจ้าหน้าที่การเกษตร
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

2. เจ้าพนักงานการเกษตร
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาช่างกลการเกษตร

3. นายช่างเทคนิค
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเทคนิค สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาก่อสร้าง สาขาวิชาเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างยนต์

4. นักวิชาการเกษตร
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาเกษตรศาสตร์

5. นักวิชาการโรคพืช
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาเกษตรศาสตร์ ทางโรคพืช

6. นักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาบัญชี หรือสาขาบริหารธุรกิจ ทางบัญชี ทางการเงิน ทางการเงินและการธนาคาร

7. นักจัดการงานทั่วไป
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรองแล้ว

8. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรองแล้ว

9. นักวิชาการพัสดุ
จำนวน 3 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรองแล้ว

10. นิติกร
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์

11. นักทรัพยากรบุคคล
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุมจักรพันธ์ หลังอาคารกรมการข้าว ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

*** ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครสอบพนักงานราชการ นำผลการตรวจ ATK ที่ไม่พบเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบด้วยรายละเอียดเพิ่มเติม
ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy