Social :ประกาศจาก.. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิชาการ ( ปิดรับสมัคร 27 กันยายน 2565 )

19 ก.ย. 65 12:09
ประกาศจาก.. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิชาการ ( ปิดรับสมัคร 27 กันยายน 2565 )

ประกาศจาก.. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิชาการ ( ปิดรับสมัคร 27 กันยายน 2565 )

หน่วยงาน / องค์กร


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

รายละเอียด
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิชาการ
เงินเดือน : 21000+ บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1.วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
2.อายุ 25 - 35 ปี
3.มีความสามารถคิดวิเคราะห์ ทำงานอย่างเป็นระบบ
4.มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงบประมาณด้าน ววน.
5.มีความสามารถบริหารจัดการข้อมูลและทำงานเป็นทีมประสานการทำงานหลายฝ่ายได้ดี
6.มีความยืดหยุ่นในการทำงาน แต่มุ่งผลสัมฤทธิ์ได้ดี
7.หากมีความรู้พื้นฐาน/ประสบการณ์เกี่ยวกับงบประมาณหรือการจัดสรรทุนวิจัยมากกว่า 3 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.การจัดทำคำของบประมาณกองทุน ววน.
2.การประชุมชี้แจงเป้าหมายการสนับสนุนงานมูลฐานและแนวทางการจัดทำคำของบประมาณของหนวยงานในระบบ ววน
3.การชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีคณะจัดทำเอกสาร วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล สรุปการประชุม รวมถึงเอกสารต่างๆ ตามที่ได้มอบหมายต่างๆ
4.การจัดทำข้อมูลสนับสนุนและประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก สกสว. ที่เกี่ยวข้องกับงานงบประมาณของกองทุนส่งเสริม ววน.
5.การจัดการงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
1.มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงบประมาณด้าน ววน. 2.มีความสามารถบริหารจัดการข้อมูลและทำงานเป็นทีมประสานการทำงานหลายฝ่ายได้ดี
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์งาน

- ทักษะ
มีความสามารถคิดวิเคราะห์ ทำงานอย่างเป็นระบบ
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์งาน

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : สัมภาษณ์งาน
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565 ถึง วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565

รายละเอียด(เพิ่มเติม) / เอกสาร https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=34949


ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy