Social :ประกาศจาก.. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ( ปิดรับสมัคร 5 ตุลาคม 2565 )

20 ก.ย. 65 13:09
ประกาศจาก.. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ( ปิดรับสมัคร 5 ตุลาคม 2565 )

ประกาศจาก.. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ( ปิดรับสมัคร 5 ตุลาคม 2565 )

หน่วยงาน / องค์กร


กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระราม 6 ซอย 30 กรุงเทพฯ 10400
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เงินเดือน : 19,500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามเอกสารแนบ
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และแนวโน้มเทคโนโลยีในอนาคต - ภาษาคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น - การเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบแม่ข่ายและลูกข่าย - นโยบายภาครัฐเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล
- ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - การวิเคราะห์ระบบและโครงสร้างข้อมูลองค์กร
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามเอกสารแนบ

- ทักษะ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามเอกสารแนบ

- สมรรถนะ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เกณฑ์การประเมิน : รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565 ถึง วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565รายละเอียด(เพิ่มเติม) / เอกสาร https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=34955ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy