Social :ประกาศจาก.. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา รับสมัครทางอีเมลล์ บัดนี้จนถึง 10 ตุลาคม 2565

23 ก.ย. 65 12:09
ประกาศจาก.. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา รับสมัครทางอีเมลล์ บัดนี้จนถึง 10 ตุลาคม 2565

ประกาศจาก.. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา รับสมัครทางอีเมลล์ บัดนี้จนถึง 10 ตุลาคม 2565

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา รับสมัครทางอีเมลล์ บัดนี้จนถึง 10 ตุลาคม 2565

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) กองกฎหมาย กลุ่มงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประกาศรับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติ
- สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดท่าข้อมูล โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- มีบุคลิกภาพดีมนุษยสัมพันธ์ดีและทักษะการสื อสารโต้ตอบกับบุคคลภายนอกได้อย่างดีมาก
- มีความมันใจในตัวเองและกล้าแสดงออก มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดีมาก
- มีความรับผิดชอบสูง และมีทัศนคติที ดีต่องานราชการ
- สามารถสือสารและใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลา และนอกสถานที ทำการได้

หมายยเหตุ : หากมีประสบการณ์ด้านงานประชาสัมพันธ์และการประสานงานกับบุคคลภายนอกจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
การรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ผู้สมัครสามารถยืนใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน ในช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
1 ทางอีเมลล์ law@onlb.go.th โดยน่าเอกสารฉบับจริงมาส่งในวันสอบสัมภาษณ์
2 ทางไปรษณีย์ถึง กองกฎหมายกลุ่มงานรับเรื องราวร้องทุกข์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที ดินแห่งชาติ 428 อาคารอารีย์ฮิลล์ ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
3 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง กองกฎหมายกลุ่มงานรับเรืองราวร้องทุกข์ สำนักงาคณะกรรมการนโยบายที ดินแห่งชาติอาคารอารีย์ฮิลล์ ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ในวันและเวลาราชการรายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครขอบขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy