Social :

รับ 4.0! มท. MOU 18 หน่วยงาน ใช้เลข 13 หลัก เสริมแกร่งงานบริการของภาครัฐ เพื่อประชาชน

23 ก.ย. 59 13:15
รับ 4.0! มท. MOU 18 หน่วยงาน ใช้เลข 13 หลัก เสริมแกร่งงานบริการของภาครัฐ เพื่อประชาชน

รับ 4.0! มท. MOU 18 หน่วยงาน ใช้เลข 13 หลัก เสริมแกร่งงานบริการของภาครัฐ เพื่อประชาชน

รับ 4.0 ! มท. MOU 18 หน่วยงาน ใช้เลข 13 หลัก 

เสริมแกร่งงานบริการของภาครัฐ เพื่อประชาชน

 


เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 22 ก.ย. 2559 ที่กระทรวงมหาดไทย นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานลงนามร่วมกับ 18 หน่วยงานภาครัฐ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการนำร่องการดำเนินการตามแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ ตามนโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อขอรับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

18 หน่วยงานนี้ ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข กรมการจัดหางาน กรมการปกครอง กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

 

นายกฤษฎา กล่าวว่า จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2559 เห็นชอบแนวทางการดำเนินการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้ใช้ประโยชน์จากเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อให้งานบริการของรัฐในด้านต่างๆ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นให้กับผู้ขอใช้บริการ และเพื่อตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล

 

กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีอำนาจหน้าที่โดยตรงในภารกิจการจัดทำบัตรประชาชน มีความพร้อมและยินดีอย่างยิ่งที่จะให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการใช้ประโยชน์จากเลข 13 หลักดังกล่าว และเห็นว่าความร่วมมือในการบูรณาการข้อมูลประชาชนและบริการภาครัฐครั้งนี้ จะส่งผลให้ลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อน และนำไปสู่การใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ทั้งนี้ จะมีการปรับปรุงให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียว และขยายผลไปสู่การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือศูนย์บริการร่วมต่างๆ ในอนาคตตามมติคณะรัฐมนตรี โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 3 กลุ่ม คือ 


1. กลุ่มดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการปกครอง เช่น ข้อมูลบริการจัดหางาน ข้อมูลบริการรับสมัครนักเรียนระดับประถมศึกษา ข้อมูลเกษตรกร เป็นต้น 


2. กลุ่มปรับปรุงระบบงานให้รองรับการใช้บัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์ ( Smart Card) ใบเดียว จากประชาชนที่มาติดต่อ เช่น การรับแจ้งความเอกสารหาย การให้บริการข้อมูลสภาวะสุขภาพ และการให้บริการของที่ทำการไปรษณีย์ 


3. กลุ่มการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ ( OSS) ผ่านศูนย์บริการร่วม หรือผ่านระบบออนไลน์ เช่น การให้บริการขอใช้น้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ตลอดจนการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรม และศูนย์บริการร่วมอื่นๆ

topicza.com

โพสต์โดย : ครองแครง