Social :

รมว.มท.มอบนโยบายแก่ ‘ผู้บริหาร-ผู้ว่าฯ’ ทั่วประเทศ ย้ำปี 2560 ต้องทำงานเชิงรุกอย่างเต็มที่ พร้อมขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่

23 ก.ย. 59 14:44
รมว.มท.มอบนโยบายแก่ ‘ผู้บริหาร-ผู้ว่าฯ’ ทั่วประเทศ ย้ำปี 2560 ต้องทำงานเชิงรุกอย่างเต็มที่ พร้อมขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่

รมว.มท.มอบนโยบายแก่ ‘ผู้บริหาร-ผู้ว่าฯ’ ทั่วประเทศ ย้ำปี 2560 ต้องทำงานเชิงรุกอย่างเต็มที่ พร้อมขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่

รมว.มท.มอบนโยบายแก่ ผู้บริหาร-ผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ

ย้ำปี 2560 ต้องทำงานเชิงรุกอย่างเต็มที่ พร้อมขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่วันนี้ ( 23 ก.ย. 59) เวลา 09.30 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย อธิบดี หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 300 คน

 

โดยในวาระแรก พล.อ.อนุพงษ์ ได้กล่าวขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนงานทุกอย่างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเน้นย้ำว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นหลักในการขับเคลื่อนงานในฐานะที่เป็น "ผู้ว่าราชการจังหวัดของทุกกระทรวง" และเป็นผู้บัญชาการพื้นที่แทนรัฐบาล ซึ่งจะต้องเน้นการทำงานเชิงรุก ที่มีการบริหารจัดการโดยใช้แผนยุทธศาสตร์จากบนลงล่าง ยึดโยงกันกับงบประมาณที่จะลงไปในพื้นที่ เราต้องเดินแบบนี้ไปเรื่อยๆ มีกรอบการทำงานที่ชัดเจน ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องบริหารราชการบนหลักธรรมภิบาล

 


สำหรับแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีเรื่องสำคัญ ดังนี้

 

1. การเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทของโลก ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เช่น การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งประเทศไทยมีความพร้อมทุกด้าน ทั้งกายภาพ ทรัพยากรต่างๆ ทุกจังหวัดต้องเตรียมความพร้อม และต้องทำทุกเรื่องอย่างเต็มที่ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้ประชาชนเห็นว่า การมีอำนาจรัฐที่ดี มีการบูรณาการ มีการทำงานตามกรอบแผนงาน จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ซึ่งบริบทในปีนี้นอกจากจะรับผิดชอบงานในพื้นที่แล้ว ขอเน้นให้มีการกำกับติดตามการขับเคลื่อนงานของรัฐบาลในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องด้วย

 

2. ด้านการปฏิบัติราชการ แนวทางหลักคือ นำนโยบายของรัฐไปสู่พื้นที่อย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองต่อประชาชนเป็นหลัก ให้ความสำคัญกับประชาชนทุกเรื่อง

 

3. ด้านงานภารกิจตามอำนาจหน้าที่ เริ่มตั้งแต่

 

1) กรมที่ดิน ขอให้เร่งแก้ไขปัญหาที่สะสมมานาน โดยเฉพาะเรื่องการออกเอกสารสิทธิที่มิชอบและป้องกันไม่ให้มีปัญหาเกิดขึ้นอีก

 

2) กรมโยธาธิการและผังเมือง ปัจจุบันเราจัดทำผังเมืองครบแล้วทุกจังหวัด อยู่ระหว่างรอประกาศใช้ ซึ่งในอนาคตต่อไป การจัดทำสาธารณูปโภคต่างๆ จะต้องอยู่บนหลักผังเมืองเพื่อรองรับการพัฒนาของประเทศ

 

3) กรมการพัฒนาชุมชน ขอฝากเรื่องการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ประชาชน ให้ประชาชนสามารถนำไปใช้ได้จริง

 

4) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอฝากเรื่องการดูแลมาตรการด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะด้านคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ำ ให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของประชาชน

 

5) กรมการปกครอง เน้นการกำกับท้องที่และท้องถิ่น ซึ่งเป็นกลไกสำคัญอย่างใกล้ชิด ได้มีการจัดทำแบบประเมินผลต่างๆ เป็นเครื่องมือในการติดตามการทำงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

6) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอเน้นย้ำให้กำกับดูแลท้องถิ่นให้ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาขยะ ตามแผนปฏิบัติการ 1 ปี จังหวัดสะอาด หลัก 3 Rs และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริหารจัดการขยะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ

 

4. สำหรับงานนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องเร่งดำเนินการ มีดังนี้

 

1) เรื่องการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน ที่มีความสำคัญในการยึดโยงให้ประชาชนมีความรักความสามัคคี และขอให้เร่งขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยใช้หลัก “Way of Life” ปลูกฝังให้กับประชาชนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

2) การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในระดับพื้นที่ ขอให้ใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทยร่วมกับฝ่ายต่างๆ เช่น ตำรวจ ทหาร ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นในพื้นที่ อย่าปล่อยปละละเลยจนเกิดปัญหาลุกลามบานปลาย หรือทำให้ประชาชนมีความขัดแย้งกัน

 

3) การแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะมีการปรับปรุงการบริหารให้มีเอกภาพมากขึ้น เน้นเสริมสร้างความร่วมมือทุกหน่วยงาน ภายใต้นโยบายการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง ควบคู่ ไปกับการพัฒนาในพื้นที่

 

4) การแก้ไขปัญหายาเสพติด เน้นการลด Demand side และ Supply side มุ่งขยายหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติดให้เพิ่มขึ้น และลดหมู่บ้าน/ชุมชนมีปัญหาให้น้อยลง ขอให้ใช้ศักยภาพของผู้ว่าฯ ให้เต็มที่โดยเฉพาะการป้องกันกลุ่มเป้าหมายของ Demand ต้องทำให้กลุ่มนี้มีอาชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีกต่อไป

 

5) การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว การค้ามนุษย์ และการทำประมงผิดกฎหมาย กำชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเดินหน้าอย่างเต็มที่

 

5. ด้านสังคม เน้นนโยบายสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำ

 

1) การใช้กลไกของ ศูนย์ดำรงธรรม ให้เป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ได้จริง ต้องแก้ไขปัญหาให้ยุติได้ในระดับพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาความเดือดร้อนในทุกเรื่อง

 

2) การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) ตามนโยบายรัฐบาล ขอให้ คทช.จังหวัดที่เป็นพื้นที่เป้าหมาย เร่งดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 3) การลดต้นทุนการผลิต (ค่าเช่านา) ขอให้ดำเนินมาตรการควบคุมค่าเช่านา ฤดูการผลิตปี 59/60 อย่างต่อเนื่อง และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งถือเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ

 

6. ด้านเศรษฐกิจ

 

1) การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ได้จัดตั้งบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (จังหวัด) ขอให้เร่งจัดตั้งให้ครบทุกจังหวัด และสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าวให้เป็นพลังที่สามารถจะสร้างรายได้ให้กับชุมชนตามนโยบายรัฐบาล

 

2) เร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ดียิ่งขึ้น ทำให้ขายได้ และเน้นการส่งเสริมช่องทางการตลาดทุกช่องทาง   รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่รัฐบาลให้ความสำคัญ อาทิ การสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2559/60 การพัฒนาเศรษฐกิจ Digital/Start up / SMEs การดูแลการบริหารกองทุนในพื้นที่ เป็นต้น

 

7. ด้านความปลอดภัยของประชาชน การเตรียมความพร้อมและการจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ เน้นทั้งทางบกและทางน้ำและบทบาทการบัญชาการเหตุการณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดในสถานการณ์/ภัยที่ประชาชนเดือดร้อน การตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง และมาตรการบังคับใช้เครื่องเล่น/เครื่องอำนวยความสะดวกขึ้นที่สูงให้ทุกฝ่ายตระหนักในเรื่องนี้

 

สุดท้าย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมกันทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยให้นำนโยบายต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนสืบไป


 

ที่มา ข่าวกระทรวงมหาดไทย

โพสต์โดย : ครองแครง