Social :

ราชกิจจาฯ เผยคำสั่งศาลเยาวชน “พ.อ.ประพัฒน์” เป็นคนไร้ความสามารถ ให้อยู่ในความอนุบาลของ “พล.อ.ประยุทธ์” ผู้เป็นบุตร

13 ต.ค. 59 16:14
ราชกิจจาฯ เผยคำสั่งศาลเยาวชน “พ.อ.ประพัฒน์” เป็นคนไร้ความสามารถ ให้อยู่ในความอนุบาลของ “พล.อ.ประยุทธ์” ผู้เป็นบุตร

ราชกิจจาฯ เผยคำสั่งศาลเยาวชน “พ.อ.ประพัฒน์” เป็นคนไร้ความสามารถ ให้อยู่ในความอนุบาลของ “พล.อ.ประยุทธ์” ผู้เป็นบุตร

ราชกิจจาฯ เผยคำสั่งศาล   พ.อ.ประพัฒน์ เป็นคนไร้ความสามารถ  ให้อยู่ในความอนุบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ ผู้เป็นบุตร

 

วันนี้ ( 13 ต.ค. 2559) เว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เรื่อง ศาลมีคำสั่งให้ พ.อ.ประพัฒน์ จันทร์โอชา เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

 

โดยเนื้อหาของประกาศดังกล่าว ระบุว่า ด้วย พล.อ.ต.หญิง ประกายเพชร จันทร์โอชา ผู้ร้อง ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ พ.อ.ประพัฒน์ จันทร์โอชา เป็นคนไร้ความสามารถและให้อยู่ในความอนุบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นั้น

 

ศาลได้ไต่สวนพยานหลักฐานของผู้ร้อง พร้อมเอกสารใบรับรองแพทย์ ซึ่งระบุถึงอาการของ พ.อ.ประพัฒน์ ว่าป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบ ร่วมกับสมองเสื่อม มีสติสัมปชัญญะไม่ครบถ้วน ไม่เข้าใจสาระสำคัญในการทำนิติกรรมใดๆ ปรากฏตามเอกสารหมาย ร. 4 อาการดังกล่าวจึงเข้าลักษณะของการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ และ พล.อ.ประยุทธ์ ผู้เป็นบุตร ได้ดูแล พ.อ.ประพัฒน์ มาโดยตลอด ทั้งนี้ พี่น้องได้ให้ความยินยอมตามเอกสารหมาย ร. 8 เมื่อพิจารณาเอกสารหมาย ร. 4 คำยืนยันของแพทย์โรงพยาบาลศิริราช จึงเชื่อว่า พ.อ.ประพัฒน์ เป็นคนไร้ความสามารถ

 

และข้อเท็จจริงปรากฏว่า พล.อ.ประยุทธ์ เป็นผู้ดูแล พ.อ.ประพัฒน์ ทั้งไม่เป็นผู้ต้องห้ามตามกฎหมาย ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ จึงเห็นสมควรให้ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นผู้อนุบาล พ.อ.ประพัฒน์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 28 โดยได้ประกาศ เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2559 ลงนามโดยนายภัทรศักดิ์ ศิริสินธว์ ผู้พิพากษาtopicza.com

โพสต์โดย : ครองแครง