Social :

มติคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม สั่งลงโทษผู้ประกอบการ ทั้ง 9 ราย

13 ต.ค. 59 16:48
มติคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม สั่งลงโทษผู้ประกอบการ ทั้ง 9 ราย

มติคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม สั่งลงโทษผู้ประกอบการ ทั้ง 9 ราย

มติคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ส่ั่งลงโทษผู้ประกอบการ 

ทั้ง 9 ราย

 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม แจ้งว่า คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2559 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

 

1.สั่งลงโทษผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมทั้ง 9 ราย

2.มอบหมายให้คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ พิจารณาหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติ และการจัดสรรสิทธิพื้นที่การจำหน่ายนมโรงเรียน ปีการศึกษา 2559

3.เพื่อมิให้มีผลกระทบกับการดื่มนมของนักเรียนและการส่งนม คณะกรรมการโคนมฯ จึงมอบหมายให้สมาคมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและแปรรูปผลิตภัณฑ์นม บริหารจัดการให้ผู้ประกอบการรายอื่นเข้าไปดำเนินการแทน

4 .คณะกรรมการโคนมฯ ได้รับรองมติที่ประชุมฯ เรื่องการพิจารณาความผิดและกำหนดโทษผู้ประกอบการนมโรงเรียน กรณีผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพตัวอย่างนมโรงเรียนเพิ่มเติมทีมข่าวผู้นำท้องถิ่น

โพสต์โดย : ครองแครง