Social :

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลดธงครึ่งเสา 30 วัน ส่วนราชการไว้ทุกข์มีกําหนด 1 ปี!!!

14 ต.ค. 59 00:10
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลดธงครึ่งเสา 30 วัน ส่วนราชการไว้ทุกข์มีกําหนด 1 ปี!!!

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลดธงครึ่งเสา 30 วัน ส่วนราชการไว้ทุกข์มีกําหนด 1 ปี!!!


 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต ตามที่ได้มีประกาศสํานักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 นั้น รัฐบาลได้รับทราบด้วยความโทมนัสอย่างยิ่ง จึงเห็นสมควรประกาศ ดังต่อไปนี้

    1.ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสา เป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

 
     2.ให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีกําหนด 1 ปี
ตั้งแต่วันที่ 14 ต.ค.2559 เป็นต้นไป สําหรับประชาชนทั่วไป ขอให้พิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่ 13 ต.ค. 2559 สํานักนายกรัฐมนตรีที่มา:johjae

โพสต์โดย : Ao