menu พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ
date 13 ต.ค. 59 23:10    หมวด: พระเครื่อง
facebook twitter google plus


พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ

พระมหาเศรษฐีนวโกฏิหรือที่เรียกขานกันว่า“พระเก้าหน้า”เป็นพระ1ใน3พระปฏิมากรสำคัญซึ่งสถาปนาในอาณาจักรล้านนาฝ่ายอรัญวาสี(พระป่า)โดยสร้างขึ้นเป็นรูปนิมิตสัญลักษณ์แห่งโชคลาภเป็นรูปจำลองพระปฏิมากรปางสมาธิหรือปางพนมมือมีเก้าหน้าประทับนั่งสมาธิมีตำนานเล่าขานในราชอาณาจักรล้านช้างโบราณว่าในยุคหนึ่งได้เกิดทุพภิกขภัยข้าวยากหมากแพงฝนไม่ตกเจ็ดปีเกิดทุกข์เข็ญความเดือดร้อนตลอดทั้งเกิดโรคอหิวาตกโรคทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอันมาก

ในเวลาต่อมาได้มีพระอรัญวาสี(พระผู้อยู่ในป่า)ผู้ทรงคุณในทางวิปัสสนากรรมฐานได้มาบอกให้เจ้าพญาผู้ครองราชอาณาจักรว่า“ให้พากันสร้างพระมหาเศรษฐีนวโกฏิหรือพระเก้าเศรษฐีขึ้นมาทำการสักการบูชาเสียแล้วเหตุเภทภัยทั้งหลายจะระงับดับไป”พระอรัญวาสียังได้บอกเคล็ดและวิธีการต่างๆตลอดถึงฤกษ์ยามอันเป็นมงคลสำหรับใช้ในการจัดสร้างพระมหาเศรษฐีนวโกฏิเจ้าพญาผู้ครองราชอาณาจักรได้ทำตามวิธีการนั้นไม่นานปรากฏผลเรื่องเลวร้ายต่างๆได้ระงับดับไปตามที่พระอรัญวาสีองค์นั้นบอกไว้ทุกประการตลอดทั้งเกิดความอุดมสมบูรณ์ด้วยข้าวปลาอาหารร่มเย็นเป็นสุขด้วยเหตุนี้ประชาชนแห่งราชอาณาจักรล้านช้างโบราณจึงนิยมจัดสร้างและบูชาสักการะองค์พระมหาเศรษฐีนวโกฏินับตั้งแต่บัดนั้นในตำนานกล่าวว่าสมัยพุทธกาลมีมหาเศรษฐีใจบุญ9คนเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจึงถวายตัวเป็นพุทธอุปัฏฐาก คอยช่วยเหลือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อมามหาเศรษฐีทั้งเก้าก็ได้บรรลุธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเทศนาจึงได้เป็นโสดาบันซึ่งถือว่าตำนานนี้แฝงไว้ด้วยปรัชญาธรรมที่ว่า“คนมีเงินควรสละทรัพย์เพื่อการทำความดีจึงจะได้ไปจุติยังชาติภพที่เหมาะสม”และเป็นตัวอย่างในการแบ่งปันน้ำใจของคนในสังคมกำเนิดพระมหาเศรษฐีนวโกฏิในแผ่นดินสยามพระอุบาลีคุณูปมาจารย์(จันทร์สิริจันโท)อดีตเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสกรุงเทพฯผู้เป็นสหธรรมิกของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตในสมัยที่ท่านเป็นผู้ปกครอง

คณะสงฆ์ในตำแหน่งพระสังฆปาโมกข์ที่นครจำปาศักดิ์และเป็นเจ้าอาวาสวัดอำมาตยารามได้รับการสืบทอดตำรามาจาก“ญาท่านสำเร็จลุน”วัดบ้านเวินไซหลังจากนั้นท่านได้ศึกษาค้นคว้าจนเข้าใจถึงอรรถาธิบายวิธีการสร้างพิธีการจัดการปลุกเสกตลอดถึงฤกษ์ยามในพิธีการจัดสร้างจนเป็นที่เข้าใจจึงมอบตำรานี้แก่พระเทพวรคุณ(หลวงปู่อ่ำภัทราวุโธ)วัดมณีชลขันธ์จ.ลพบุรีผู้เป็นน้องชาย

ต่อมาตำราการสร้างพระมหาเศรษฐีนวโกฏิได้ตกทอดไปอยู่กับ พระปราจีนมุณีวัดมะกอกจ.ปราจีนบุรีลูกศิษย์ชั้นผู้ใหญ่ของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและเมื่อพ.ศ.2489พระปราจีนมุนีได้มอบตำราการสร้างพระมหาเศรษฐีนวโกฏิให้กับหลวงปู่มาญาณวโรวัดสันติวิเวกจ.ร้อยเอ็ดโดยตำราระบุกรรมวิธีในการสร้างพระเศรษฐีนวโกฏิว่าต้องทำจากไม้ยอป่าและไม้ราชพฤกษ์โดยที่ไม้ยอป่านั้นจะต้องขึ้นอยู่บนจอมปลวกหรือมีจอมปลวกขึ้นที่โคนต้น และมีรังมดแดงอยู่บนต้นจึงจะถูกต้องตามตำราซึ่งภายหลังมีการสร้างด้วยเนื้อโลหะด้วย

ปัจจุบันมีพระเกจิอาจารย์นิยมการจัดสร้างวัตถุมงคลพระเศรษฐีนวโกฏิมากขึ้นสืบเนื่องจากเหตุผลตามคติความเชื่อว่าพระเศรษฐีนวโกฏิเป็นที่สุดแห่งพุทธคุณด้านมหาเศรษฐีร่ำรวยมั่งมีทรัพย์ถ้าผู้ใดได้กราบบูชาพระเศรษฐีนวโกฏิแล้วจักเป็นผู้มีอำนาจบารมียังผลให้เป็นผู้ที่เจริญในโภคทรัพย์เงินทองการงานต่างๆสิ่งที่พึงปรารถนาพึงสำเร็จก้าวหน้ามั่นคงและมั่งมีตลอดกาลโดยคำว่า“เก้าหน้าหรือก้าวหน้า”มีคำอธิบายในความหมายเป็นคำพ้องเสียงที่มีความหมายเป็นมงคลทั้งสองคำไม่ว่าจะเป็นเก้าหน้ามีผู้ดูแลคุ้มครองถึง๙ทิศและเลข๙เป็นความเชื่อของคนไทยมานานแล้วว่าเป็นเลขมงคลส่วนก้าวหน้ามีความหมายว่าเจริญไปข้างหน้ารุ่งเรืองร่ำรวยที่มาwww.thefuntong.comโพสต์โดยสมาชิก : nampuengeiei9760