menu แบงค์ชาติ ประกาศรับสมัครงาน (เงินเดือน 28,000) วุฒิ ป.ตรี ปิดรับสมัคร วันที่ 19 มิ.ย. 59
date 19 พ.ค. 59 16:05    หมวด: งานและประกาศ
facebook twitter google plus
แบงค์ชาติ ประกาศรับสมัครงาน (เงินเดือน 28,000) วุฒิ ป.ตรี ปิดรับสมัคร วันที่ 19 มิ.ย. 59

แบงค์ชาติ ประกาศรับสมัครงาน (เงินเดือน 28,000 บาท) วุฒิ ป.ตรี ปิดรับสมัคร วันที่ 19 มิ.ย. 59ความรับผิดชอบหลัก

 

●     บริหารจัดการลงทุนเงินสำรองทางการในตลาดการเงินโลก หลักทรัพย์และธุรกรรมทางการเงินตามที่ได้รับมอบหมาย และบริหารจัดการสภาพคล่องเพื่อให้สอดรับกับการดำเนินนโยบายทางการเงินและนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนของ ธปท.

 

●     วิเคราะห์ ประเมินสภาวะเศรษฐกิจการเงิน รวมทั้งการเสนอแนะการวิเคราะห์ คาดการณ์แนวโน้มด้านอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ยระยะสั้น และด้านอัตราดอกเบี้ยของประเทศต่างๆ รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการจัดสรรเงินสำรองทางการที่สามารถแสวงหาผลตอบแทนและรักษามูลค่าเงินสำรองทางการของประเทศภายใต้ภาวะความผันผวน

 

●     ศึกษาและนำเสนอการขยายขอบเขตการลงทุนในตราสาร ตลาดการเงิน และเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมทางการเงิน

 

●     วิเคราะห์ พัฒนาเครื่องมือ ในการประเมินภาวะเศรษฐกิจการเงินตลาดโลก และคาดการณ์แนวโน้ม เพื่อสนับสนุนการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสม

 

●     เสนอแนะและจัดสรรความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย การพัฒนาระบบ Performance attribution กรอบการจัดสรรความเสี่ยง และการควบคุมการใช้ความเสี่ยง

 

●     ติดตามการบริหารกองทุนและกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการทุนภายนอกที่ ธปท.จ้าง เพื่อดูแลและรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ ทั้งในการเพิ่มผลตอบแทนในภาพรวมและการบริหารจัดการ risk exposure ที่อาจเกิดขึ้น

 

 

คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร

 

●     หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร

 

●     สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

 

●     สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ด้านเศรษฐศาสตร์หรือทางการเงิน วิศวกรรม การบัญชี หรือมีปริญญาตรีสาขาดังกล่าว โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 2.7 


●    * ในกรณี หากระดับปริญญาตรีสำเร็จสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เช่น วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.5 หรือเทียบเท่า

 

●     มีทักษะความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 800 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า   IELTS 7.5/ TOEFL 600 (Paper-based), 220 (CBT), 100 (IBT) โดยผลการสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร (ผู้สมัครที่จบการศึกษาจากต่างประเทศในหลักสูตรที่ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรต้องยื่นหลักฐานคะแนนภาษาอังกฤษ)

 

●     มีความรู้ความเข้าใจผลิตภัณฑ์ทางการเงินหลากหลาย รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจภาวะเศรษฐกิจ

ตลาดการเงินเป็นอย่างดี

 

●     หากมีประสบการณ์ด้านการลงทุนจากสถาบันการเงิน หรือประสบการณ์การทำงานที่มีประโยชน์ต่อการบริหารกองทุน หรือมี CFA (Chartered Financial Analyst) หรือ FRM (Financial Risk Manager) รวมทั้งมีพื้นฐานด้านแบบจำลองทางเศรษฐมิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ หรือการบริหารความเสี่ยง จะเป็นประโยชน์ต่อตำแหน่งงาน

 

 

ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน

 

●     มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 

●     มีตรรกะในการประเมินสถานการณ์ กล้าตัดสินใจ

 

●     สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันและเวลาอันจำกัดได้ดี

 

●     มีความสามารถในการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

 

●     มีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน ( Rotation) เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความสามารถในการทำงาน

 

●     มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆ ได้ดี

 

 

 

การทดสอบ

 

●     ทดสอบข้อเขียน วันที่ 24 มิถุนายน 2559

 

●     ทดสอบด้านจิตวิทยา บุคลิกภาพ และความถนัด

 

●     สอบสัมภาษณ์

 

 

 

อัตราเงินเดือนเริ่มต้น

 

●     อัตราเงินเดือนเริ่มต้น ระดับปริญญาตรี 28,500 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ทีมสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 02-283-5503 หรือ Email: Recruit2@bot.or.th


เรียบเรียงโดย topicza.com


โพสต์โดยสมาชิก : ครองแครง
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow