Social :สสปท. ประกาศรับสมัคร ผอ.สถาบันฯ เงินเดือน 100,000-200,000 บาท

22 พ.ค. 59 09:45
สสปท. ประกาศรับสมัคร ผอ.สถาบันฯ เงินเดือน 100,000-200,000 บาท

สสปท. ประกาศรับสมัคร ผอ.สถาบันฯ เงินเดือน 100,000-200,000 บาทสสปท. ประกาศรับสมัคร ผอ.สถาบันฯ เงินเดือน 100,000-200,000 บาท

 

ด้วยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร


๑. คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้


( ๑) มีสัญชาติไทย


( ๒) อายุไม่เกินหกสิบเอ็ดปีบริบูรณ์ ณ วันที่ปิดรับสมัคร


( ๓) สามารถทำงานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา


( ๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ


( ๕) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ


( ๖) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง ในวันที่เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ


( ๗) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ


( ๘) ไม่เป็นผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การมหาชนอื่น ในวันที่เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ


( ๙) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชนอื่น ในวันที่เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ


( ๑๐) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับองค์การมหาชนนั้นหรือในกิจการที่เป็นการแข่งขัน กับกิจการขององค์การมหาชนนั้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม


( ๑๑) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ และกิจการของสถาบันตามที่กำหนดไว้


( ๑๒) ไม่เคยได้รับโทษตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน


( ๑๓) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสถาบันหรือที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถาบัน ในวันที่เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ

 

๑.๒ คุณสมบัติเฉพาะ

                ( ๑) วุฒิการศึกษา

                                ๑) ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือ

                                ๒) ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสาขาอื่นๆ ที่มีประสบการณ์ระดับบริหารที่เกี่ยวข้องกับ งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานไม่ต่ำกว่า ๕ ปี

ทั้งนี้ ต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง

( ๒) มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ตลอดจนมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า ๕ ปี

( ๓) มีคุณลักษณะการเป็นผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการพัฒนาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

( ๔) มีตำแหน่งงานในปัจจุบันหรืออดีต ที่เทียบเท่าข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

                                ๑) หน่วยงานของรัฐ ต้องเคยหรือดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองอธิบดีหรือเทียบเท่าหรือรองผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป

                                ๒) องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ต้องมีตำแหน่งเทียบเท่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรนั้นๆ

                                ๓) สถานศึกษา ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าคณบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป

                                ๔) หน่วยงานเอกชน ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดขององค์กร

( ๕) มีความเข้าใจโดยรวมเกี่ยวกับรูปแบบ แนวทางการส่งเสริมและพัฒนา ตลอดจนปัญหา และอุปสรรคของการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

( ๖) เป็นผู้มีแนวคิดและแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการแบบสมัยใหม่ มีความสามารถสูง ในการเรียนรู้และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในการดำเนินการ

( ๗) มีความสามารถในการประยุกต์แนวนโยบายในการบริหารจัดการสำนักงานไปสู่การปฏิบัติจริง

( ๘) มีศักยภาพสูงที่จะสร้างผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ได้

( ๙) มีความรู้ความสามารถและมนุษยสัมพันธ์ ในการติดต่อประสานความร่วมมือกับบุคคล และองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ได้เป็นอย่างดี

( ๑๐) เป็นที่ยอมรับนับถือทั้งในด้านวุฒิภาวะ คุณธรรมและจริยธรรม

 

เงื่อนไขการจ้าง

๑. ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีวาระในการดำรงตำแหน่งตามที่คณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ในสัญญาคราวละไม่เกิน ๔ ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกแต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

๒. การจ้างตามสัญญาปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ไม่อยู่ในบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยประกันสังคมและกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน

 

อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์

          ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานจะได้รับเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนในกรอบอัตราเงินเดือนผู้อำนวยการขององค์การมหาชน กลุ่มที่ ๓ ดังนี้


               

การกำหนดเงินเดือนและค่าตอบแทนดังกล่าวให้กำหนดไม่เกินร้อยละ ๙๐ ในปีแรก สำหรับปีถัดไปและในปีต่อๆ ไป คณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาปรับหรือไม่ปรับเงินเดือนและค่าตอบแทนได้ตามความเหมาะสมโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้อำนวยการขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สมัครและตามที่ตกลงกับคณะอนุกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและรัฐมนตรีที่กากับดูแลสถาบัน

 


วิธีการสมัครและการยื่นใบสมัคร


๑.   เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๙ เมษายน ถึง วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ


๒. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและใบสมัครได้ที่เอกสารแนบด้านล่างประกาศนี้ หรือขอรับเอกสารได้ที่สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)


๓. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มและใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารอื่นๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ


๔. ผู้สมัครต้องตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐานและลงลายมือชื่อรับรอง ความถูกต้องของเอกสารทุกฉบับก่อนยื่นใบสมัคร


๕.   ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง   ณ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) เลขที่ ๑๘ ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐ ในวันเวลาราชการ

 


เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร

๑. ใบสมัครที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว พร้อมติดรูปถ่ายสี หรือขาวดำ หน้าตรง ไม่สวมหมวก


๒. หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา


๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ


๔. สำเนาทะเบียนบ้าน


๕. หลักฐานสาคัญอื่นๆ เช่น ใบสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)


๖. หนังสือรับรองการทำงานและประสบการณ์


๗. เอกสารเสนอวิสัยทัศน์และแนวคิดในการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) (โดยพิมพ์ด้วยรูปแบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด ๑๖ ไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ เอ ๔)

 

การพิจารณาการสรรหา

                ๑.  คณะอนุกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ จะพิจารณาจากประวัติ ประสบการณ์ แนวคิดและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับแนวทางการบริหาร สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน (องค์การมหาชน) จากใบสมัครและหลักฐานประกอบก่อนในเบื้องต้น


ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเฉพาะที่มีเอกสารครบถ้วนเข้ารับการสัมภาษณ์เท่านั้น


                ๒.  คณะอนุกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ จะเชิญผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ ตามวันเวลาและสถานที่ที่จะแจ้งให้ทราบ


ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่เข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ตามวันเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์


                ๓. ในกรณีที่คณะอนุกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ พิจารณาแล้วว่ามีผู้สมัครจำนวนน้อยเกินไปหรือไม่มีผู้สมัครคนใดสมควรได้รับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริม ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) คณะอนุกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ สามารถดำเนินการสรรหาโดยวิธีการทาบทามซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

 


การประกาศผล

คณะอนุกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีความเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ทางเว็บไซต์ของสถาบัน www.tosh.or.th

 

การสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

เลขที่ ๑๘ ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๑๑ ต่อ ๑๒๒ หรือ ๑๓๓

E-mail :   tosh.thai@gmail.com

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tosh.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=128

 

โพสต์โดย : ครองแครง